Ur SJ särtryck / författningssamling (SJF) / handböcker (SJH) och motsvarande från enskilda järnvägar.

Där två årtal anges åtskilda av bindestreck avser det första årtalet utgivningsår och det andra datering av sista ändringstryck.

SJH 001.2  Författnings- och handbokskatalog  

1967      1975

Säkerhetsföreskrifter mm

Säkerhetsordning

Tjänstgöringsreglemente vid Enskilda bolags för allmän trafik upplåtna järnvägar för lokomotiv    1879 - 1913    BJ, SWB, GDJ   Signalordning mm

SJF 010.6   Säkerhetsföreskrifter för sträckor med enbart godstrafik   utgåva 2   1979

Särtryck 114  Vägvaktsinstruktion (Vävi)    1959

Trafik och transport

Förteckningar över stationer och järnvägslinjer Stft mm

Öfverdirektörens för Trafikafdelningen PM  1871 - 1897. Gods- och persontrafik, vagnsbelysning, telegrafeffekter, reklamskyltar på stationshus mm.    Bilaga: Exempel på fraktsedel vid transport av potatis för järnvägsanställds egna behov

Särtryck 1  (600)    Järnvägstrafikstadga   
   1942                                                                                Förslag till järnvägstrafikstadga 1910
K M:t nådiga reglemente för trafiken på statens järnvägar   1862 - 1912        Ordningsregler  - 1910       Ordningsregler  - 1913

SJF 600   Normalvillkor i järnvägstrafik (Nvj)  1985

Taxa   1900        Tillägg till taxa   1901 - 1907

Särtryck 234b   Föreskrifter om tågrapports upprättande    1952

Specialtryck 1 till särtryck 645 (234)   Tågföringsrapporter, inskränkningar i användningen av vissa tåg (sjukvagnar mm), särskilda resanderäkningar, vattenpåfyllning, anslag i tågen mm    1958

Särtryck 49 Konduktörsinstruktion  (Knri)  1943       Särtryck 32:III  Konduktörsinstruktion (Knri)  1953

Särtryck 229 a (bilaga 5)   Förteckning över stationsnummer (expeditionsnummer)    1952


GODSTRAFIK

Särtryck 141a  (620) Godstransportföreskrifter (GTF) del I  

Särtryck 141c  Godstransportföreskrifter (GTF) del III  Transportplaner  1913

Särtryck 141j   Godstransportföreskrifter (GTF)    Största tillåtna axeltryck å statens och enskilda järnvägar  1947 - 1948

Särtryck 223a   Godsexpeditionsföreskrifter (GxF)   Del I   Bestämmelser för godstrafiken inom Sverige   1942 - 1964

Särtryck 223c   Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf)   Del III   Gods för statens järnvägars räkning   1938 - 1942

Särtryck 223d   Godsexpeditionsföreskrifter (Gxf)   Del IV  Bestämmelser för godstrafiken med utlandet    1949 - 1956

Särtryck 626   Saknat, övertaligt och skadat gods    1960

SJF 635   VET-rapportering   utgåva 5   1980

SJF 655.2   Transportplaner för explosiva varor av transportklass C   (Tplx)   Utgåva 5   1969

SJF 636   Godsvagnsföreskrifter     1957        1963 - 1981

SJGV   Statens Järnvägars godsvagnar      1954

SJF 654   Transportplaner för resgods, expressgods och ilstyckegods (Rigpl)

Godstjänsten. Sammanfattning av föreskrifterna om behandling av gods. Kungl. Järnvägsstyrelsen och Svenska Järnvägsföreningen 1946.

Godshandbok utländsk trafik   1960    Bilagor          Utlandstrafiken land för land - kontinenten och England    1968   

Särtryck 101  Cirkulär A 357   Samtrafiktariffer för åkdon, båtar och levande djur     1903

SJM 6/88  Företag som har privatvagnar registrerade i SJ vagnpark, samt företag som hyr privatvagnar av SJ    1988


PERSONTRAFIK

Särtryck 234   Tågföringsföreskrifter (Tff)  Föreskrifter angående personförande tågs sammansättning, utrustning med skyltar, inventarier o d samt angående tågs expediering, oregelmässigheter i tågtjänsten och resandestatistik   1927 - 1936

Särtryck 131   Instruktion för plattformsvakt  (= spärrvakt)     1910

Särtryck 610  Persontrafikföreskrifter (Ptf)   1936 - 1960

Särtryck 228a  Personexpeditionsföreskrifter (Pxf)  Del I   1942 - 1962

Särtryck 228b  / SJH 875    Biljettmönstersamling

Särtryck 50   Sammanställning av de för personbefordringen gällande bestämmelser i hvad de röra tågpersonalen    1902

Särtryck 237  Svensk personvagnsamtrafik (SPS)  1939 - 1944

SJF 90c   Taxa för direkt befordring av personer och resgods mm mellan stationer vid statens och enskilda järnvägar samt vissa ångbåtsleder. Del II B avgiftstabeller   1930

Särtryck 87a    Taxa för personer, resgods och expressgods    1935         Tillägg  1935 - 1939

SJF 850  SJ persontaxa   1978

Taxa för fångtransporter å Statens jernvägar   1881

Särtryck 109   Internationellt fördrag angående befordring å järnväg av resande och resgods (IFP)     1938 - 1946

SJF 880   Expedieringsföreskrifter i persontrafik   1989

SJF 880.8  Biljettföreskrifter för konduktörer   1989

SJF 880.1   Expediering av färd- och platsbiljetter i dator     1982

Särtryck 231a   Personvagnföreskrifter (Psvf) Del I  Användningen av personvagnparken   1946

Administration och personal

Särtryck 3   Instruktion för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl (I)     Arbetsordning för järnvägsstyrelsen (Aos)      Arbetsordning för distriktsbefälet (Aod)  1932

Särtryck 3   Instruktion och arbetsordningar mm för järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl     1943

Särtryck 106   Arbetsordning för sektionsföreståndarna underlydande platsbefäl    1961

Särtryck 32    Instruktion för stationsföreståndare...jämte bestämmelser rörande stationstjänstgöringen  1909       Instruktion för stationsföreståndare (Stfi)  1939

Särtryck 4   Allmänna personalbestämmelser (Apb)  1943 - 1947         Bilagor

Särtryck 4   Allmänna personalbestämmelser  1950 - 1964

Särtryck 9   Rekryteringsstadga jämte föreskrifter om personalens utbildning (Rst)   ca 1948     ca 1945 - 1953     Skrivelser kring rekrytering, 1940- 1950-tal

Särtryck 9a   Föreskrifter angående fordringarna med avseende på kropps- och sinnesbeskaffenheten hos personalen vid Statens Järnvägar   1954
Särtryck 202   Föreskrifter angående fordringarna med avseende på kropps- och sinnesbeskaffenheten hos personalen vid Statens Järnvägar   1962

Särtryck 140   Allmän tjänsteordning (Tjo) och disciplinstadga (Dpst)   1944 - 1947     SJF 280  Tjänsteordning, disciplinkungörelse för SJ   1959
SJF 280   Tjänsteordning - föreskrifter om tjänstemännens förpliktelser. Disciplinkungörelse. Radioavlyssning   1959 - 1966

Särtryck 8    Bestämmelser angående pensionering      1948 - 1959

SJF 215 Vakta  -  Väg- och platsvaktsavtal utgåva 18 1969

Särtryck/SJF 230 (156a)   Beklädnadsföreskrifter     1957     bilagor       1957 - 1964

Särtryck 270 N   Allmänna personalföreskrifter, avd N. Normer för personaluppsätt    1962

Särtryck 315   Kollektivavtal för arbetare vid Statens Järnvägars biltrafikrörelse    1946 - 1947

Allmänna bestämmelser för personal   1920  Avser enligt titelsidan TGOJ, men tycks vara ett generellt avtal mellan Svenska Järnvägarnas Arbetsgivareförening, Svenska Järnvägsmannaförbundet och Sveriges Lokomotivmannaförbund.

TGOJ         Linjeavtal 1962    Banarbetaravtal 1963    Bilavtal 1960    Verkstadsavtal 1960    Pensionsreglemente 1959    Arbetarskydd och arbetstid 1963    Löneavtal för linje- och kontorspersonal 1947

Eldrift

Särtryck 116    Allmän instruktion angående högspänningsledningar vid malmbanan   1938

Särtryck 242b  Säkerhetsföreskrifter för arbeten på högspänningsanläggningar  1940

Särtryck 400 (27)  utgåva 3   Specialtryck 2 till särtryck 400 (27)   Anvisningar för lokpersonal rörande strömavtagning     1957

Särtryck 510 (242, 242c, 317)  Allmän eldriftsinstruktion med skyddsföreskrifter (Elia)  1957 - 1959

Särtryck 511 (242a)     Eldriftinstruktion om frånskiljarmanöver och skyddsföreskrifter för driftplatser (Elita)   1957     Bilagor

Särtryck 624 (141k)   Transporter av transportabla omformare, transformatorer och ställverksvagnar   1947 - 1962

Signal och tele

Banlära, avsnittet växel- och signalsäkerhetsanläggningar   1915 - 1916

SJH 325.1    Signalteknisk handbok   1968

Instruktion för signalkarlar och spårväxlare    1862     1898

Särtryck 23  Allmän ställverks- och blockinstruktion (Asb)       1914       1939 - 1954     

Särtryck 114 Vägvaktsinstruktion (Vävi)     1923      1959   

SJF 333.60   ATC-föreskrifter för lokförare   1980

Särtryck 200   Instruktion för signalreparatörer  (Sirpri)    1944

Instruktion för signalmästare vid Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar     1916

Särtryck 314   Tekniska bestämmelser angående växel- och signalsäkerhetsanläggningar      1940 - 1947

Särtryck 161   Beskrivning över Aga-blinkljusinstallationer å Statens järnvägars försignaler jämte anvisningar för installationernas montering och skötsel     1914

Svenska Järnvägsföreningens  Telegrafordning vid Sveriges Enskilda Järnvägar  (Tlo)   1919

Särtryck 201   Instruktion för telegrafreparatörer  (Tlrpri)    1924

Särtryck 201   Instruktion för telegrafvakter  (Tlvi)    1924       Telegrafvakt = banvakt som utför enklare underhåll av teleledningar

Särtryck 127   Bantelefonordning vid Statens Järnvägar  1909        Telefonföreskrifter vid Statens Järnvägar (Tfnf)   1939 - 1944 

Särtryck 174  Teleföreskrifter    1959 - 1962                      TGOJ Telefonordning (Tfo) 1934

Särtryck 334   Trafikradio. Instruktion för förare och konduktörer    1985

Infrastruktur övrigt

Bantekniska föreskrifter, avd Tm, tavlor och märken 1962       Bilaga med måttsatta skisser

Särtryck 15    Instruktion för sträckvakter   1952

Svenska Järnvägsföreningens   Instruktion för brovakter vid Sveriges Enskilda Järnvägar (Brovi)    1936

Särtryck 24   Föreskrifter rörande expeditionstjänsten vid banavdelningen       1925

Särtryck 219    Banförordning  (Bfo)    1923 - 1946

Särtryck 239 A2   Normalsektioner för fria rummet mm samt lastprofiler  1924       Bilaga B Dräneringar

Särtryck 171   Provisoriska bostäder och marketenterier för arbetare vid statens järnvägar    1916

Särtryck 197   Håll- och lastplatsers anläggning och trafikering SAMT villkor för anslutning och trafikering av sidospår till station eller lastplats (Hlpb)  1920.    Ritningsbilagor:  1 - 2 disposition av spår och byggnader    3 - 8 utvecklingsbart stationshus    9 avträdeshus    10 plattformer    11 lastkajer

Rullande materiel, växling, tjänstgöring som förare mm

Skåne - Hallands Jernväg   Instruktion för lokomotivförare och eldare      1885

Särtryck 162   Skötsel av apparater för gasbelysning i järnvägsvagnar   1915

Särtryck 191    Beskrivning över AGA-belysning med dissousgas för lok vid statens järnvägar jämte instruktion rörande skötsel, underhåll och montering     1951

SJF 400   Lokpersonalföreskrifter   1961

Särtryck 401 (312)   Rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion (Rbsfi)    1956, 1957

SJF 333.60   ATC-föreskrifter för lokförare   1980

Särtryck 455 Rp (185, 254 Rp)    Vagntekniska bestämmelser  Avd Rp.  Rengöring av personvagnar, instruktion för tågstäderska, smittrening   1956

SJF 629   Tilldelning av dragfordon, motorvagnar, manövervagnar och släpvagnar      juni 1976      okt 1976       nov 1976

Särtryck 631 (169)  Personvagnarnas platsantal, vagnvikt mm   1958     1969

Särtryck 231a   Personvagnföreskrifter (Psvf) Del I  Användningen av personvagnparken   1946

Särtryck 147   Reglemente rörande revision af lokomotiv      1912

Särtryck 148   Reglemente rörande revision af lokomotivpannor, ångfinkpannor, stationära pannor      1912

Särtryck 164  (454)   Ändring och underhåll av rullande materiel mm     1940-, 1950- och 1960-talen

Särtryck 452 På (264 På)  Revisionsföreskrifter för den rullande materielen - Lokpannor, ångfinkpannor och stationära pannor  1958 - 1960

SJF 636   Godsvagnsföreskrifter     1957        1963 - 1981

SJGV   Statens Järnvägars godsvagnar      1954

SJC 3: 4   Nya litteror, nummer och koder på godsvagnarna   1966

Särtryck 33   Instruktion för växlingspersonal   1912

Särtryck 33   Instruktion för växlingstjänsten vid statens järnvägars normalspåriga bandelar (Vxi)     1945

Särtryck 113 / SJF 010.3   Växlingsinstruktion  (Vxi)    1959      1963      1971

Särtryck 112  Bromsföreskrifter   1961        Bilagor             SJF 312 Bromsföreskrifter   1980     Bilagor

Busstrafik

Särtryck 41a   Förteckning över Statens Järnvägar billinjer och på dem befintliga platser med godsombud eller särskilda paketexpeditioner (Blft)  1945

Särtryck 319 (900)   Biltrafikföreskrifter (Blf)  1944 - 1957

Försvarsrelaterat

Särtryck 10 (690A)    Allmänna försvarsbestämmelser  (Afsb)   1947        Uppdaterad ned ändringar t o m 1955 Vissa sidor oläsliga på grund av tryckfel

Särtryck 11 (690C)    Civilförsvarsbestämmelser  (Cfsb)    fr o m 1950         Bilaga 5  Särskilda ordningsföreskrifter för allmänheten

Allmänna skyddstjänstbestämmelser del II  (ASkb II)    1940

Särtryck 11a   Anvisningar för järnvägsverkskyddet  (AnvJvsk)    1950      Bilagor

Särtryck 697 (28:VIII)    Sekretessbestämmelser (Sekrb)    1954 - 1960

Militärstationer (efter rullan)   1948

Särtryck 88 (1009)    Militärtaxa     1935     1948     1951

Beställa militärtransporter, skriva ut biljetter enligt Militärt järnvägsreglemente  1952, 1941

Sammanfattning av en del viktigare bestämmelser beträffande militära tjänsteresor å järnväg     1941

Övrigt

Särtryck 6 (166)    Hjälpberedskap  1954 - 1956

Särtryck 40   Signaturförteckning   1942    Signaturer för järnvägsanstalter, förkortningar för tjänstehavare, tjänstetermer mm

Särtryck 171 (40)   Förkortningar och driftplatssignaturer   1958

SJF 001.1   Förkortningar och platssignaturer   1983

Särtryck 188 Ritningsbeteckningar   1918   (samt särtryck 330  1961, avsnittet om bangårdsplaner)

Särtryck 143   Kontrakt mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och Aktiebolaget Svenska Pressbyrån angående försäljningsrättigheter    1944

Särtryck 265   Katalog över kungl järnvägsstyrelsens bibliotek  1929   Bilagor 

Startsidan

 
Sidan uppdaterad den 4 december 2022