1914 års säkerhetskommitté

I början av 1900-talet kom flera utredningar som berörde olika aspekter av säkerheten på järnvägen:

1907:  Betänkande och förslag till bestämmelser för tillgodoseende av trafiksäkerheten å enskilda järnvägar mm

En av Kung Maj:t 1904 tillsatt kommitté. Lämnade förslag till lag om koncession, förordningar för byggnad och underhåll, rullande materiel, drift (inklusive signalföreskrifter), plankorsningar med vägar mm.

1913:   Betänkande avgivet av 1912 års järnvägskommission angående trafiksäkerheten

"Malmslättskommissionen"; tillsatt efter tågsammanstötningen i Malmslätt 1912. Lämnade förslag till många olika säkerhetshöjande åtgärder. Ett genomförande skulle dock bli dyrbart, så SJ:s ledning (Kungliga Järnvägsstyrelsen) ville istället - med utgångspunkt från Malmslättskommissionens betänkande - genomföra en utredning kring hur säkerhets- och signalordningarna borde förändras för att höja säkerheten. Detta arbete gjordes av 1914 års säkerhetskommitté.   

1917 (tryckt 1918):  1914 års säkerhetskommitté.

Betänkande och förslag rörande säkerhetsbestämmelser för driften å järnvägar med huvudbanas karaktär.

Även denna kommittés, i förhållande till Malmslättskommissionen nedskalade, förslag visade sig bli alltför kostsamt. Efter omarbetning resulterade det dock 1923 i förnyad säkerhets- och signalordning.

Delar av betänkandet återges nedan.

1914 års säkerhetskommitté

Titelsida, innehållsförteckning och förkortningar

Skrivelse till Kungliga Järnvägsstyrelsen

Sammanställning av åberopade bilagor

I.  Driftreglemente (D R) för huvudbanor

Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser Förslag    Motivering  
Drifttjänstens ledande och övervakande i allmänhet Förslag     Motivering  
Banans klarhållande för rörelsen Förslag    Motivering     
Anordnande och inställande av tåg Förslag     Motivering     
Tågs sammansättning och utrustning Förslag    Motivering     
Samverkan mellan blockställen för tågrörelsens tryggande Förslag    Motivering     
Tågs expedierande å driftplatser Förslag    Motivering     
Tjänstgöringen å tåg samt tågs färd mellan och å driftplatser    Förslag    Motivering     
Tågförseningar och ändringar i tågs inbördes ordningsföljd Förslag    Motivering     
Tågmissöden, tågolyckor eller tillbud till dylika händelser Förslag Motivering     
Växling Förslag     Motivering  
Vagnuttagning Förslag    Motivering  
Rörelser med småfordon Förslag    Motivering     
Undantagsbestämmelser Förslag     Motivering     

Bilagor

Sakregister

II  Signalordning (S O) för huvudbanor jämte verkställighetsbestämmelser (S O vb)

Inledning, ställsignaler (bansignaler), knallsignaler, huvudsignal, genomfartssignal, försignal, hållplatssignal, vägavstängningsanordning och vattenkastare, spårsignaler

Signaler å tåg, fordon och småfordon

Signaler med lokvissla. Handsignaler. Signaler med signalhorn eller signalpipa. Knalldosor.

Motivering till signalordning och verkställighetsbestämmelser

Genomfartssignal, lokomotivförareföreningens synpunkter

Genomfartssignalen, protokoll från sammanträde med sakkunnige

Bland nyheterna i förslag till signalordning kan (kortfattat och starkt förenklat) nämnas

* vitt sken i t ex försignaler ersätts med grönt
* grönt sken i betydelsen "varsamhet" ersätts med brandgult
* trebegreppsförsignaler och genomfartssignaler liknande de som vid denna tid på prov användes mellan Stockholm och Södertälje.
* möjlighet att använda ljussignaler
* termen semafor döms ut
* INTE gå över till att signalera huvudtågväg med flera vingar/sken och sidotågväg med en vinge/ett sken (som i Norge och som föreslagits av Malmslättskommissionen)
* nya signaler med lokvisslan, bl a "beredd" och "har korsande tåg inkommit?"
* lokvisslorna måste bli mer pålitliga, så att de inte "släpper ljudet, varigenom en påbörjad signal kan förlora sin innebörd eller få en annan innebörd..."


Utredning angående ifrågasatt införande av ny handsignallykta mm

 

III   Föreskrifter angående mått å och målning av signalmedel (MMF)

IV   Bestämmelser att inflyta i en Banförordning för huvudbanor (BF)

Bilaga A    Kommitténs protokoll vid sammanträde med sakkunnige angående skyldighet för vissa vakter att vara anträffbara med telefon

V    Ändringar i  "Förordning angående rullande materiell" (RM särtryck nr 152)

VI   Förteckning å de ändringar i särtryck (utom nr 118 ohc 152) och order, som erfordras i anledning av kommitténs förslag

VII   Reservationer

 

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 18 december 2018