Angeredsbanan

Snabbspårvägen till Angered var länge enkelspårig på sträckan ut till Alelyckan. Denna bandel var tänkt som ett kortvarig provisorium; under 1970-talet skulle den nya stadsbanan i tunnel vara färdig. Trafikplanerarna extrapolerade Göteborgs tillväxtkurva, och konstaterade att A-banan skulle bli otillräcklig under några år i början av 1970-talet, innan stadsbanan blivit klar. I verkligheten minskade folkmängden på 70-talet, så något akut problem uppstod inte.

Angeredsbanan kunde trafikeras med fyravagnståg, och körde redan från början med obemannade vagnar.

När banan öppnade i början av 1969 trafikerades den endast i halvtimmestrafik, och det gick aldrig mer än ett  tågsätt i trafik. I december samma år förlängdes banan till Hjällbo, och samtidigt infördes 15-minuterstrafik  under högtrafik. Säkerhetsbestämmelserna måste då kompletteras med instruktion för tågklarerare och slutsignalkontroll.

Denna bild togs vid Gamlestadstorget cirka 1971, och visar trafikantströmmen mellan A-banan och linje 6 och 7, som då hade sina närmaste hållplatser (Gamlestadstorget och Gamlestadens fabriker) belägna ganska långt från linje 8.

Stolpen i förgrunden uppbär utfartssignalen från sidotågspåret i riktning mot Polhemsplatsen. Det finns både mellanplattform och sidoplattform - M25-vagnarna hade dörrar enbart på ena sidan. Däremot var det alltid minst en vänster- och en högervagn i varje tåg, eftersom vändslingor saknades. I bortre änden av mötesstationen skymtar tågklarerarkuren i form av en vit husvagn monterad på en träställning. 

1970 - 1972 skedde förändringar, den största naturligtvis att banan förlängdes genom tunnel till Storås. Automatisk linjeblockering och ATC hade också färdigställts, men det system som valts för sträckan Polhemsplatsen - Hjällbo kom aldrig att fungera bra (en riktigare beskrivning är kanske att det fungerade extremt dåligt).  Linjeblockeringen blev heller inte godkänd av vägverket, som då var övervakningsmyndighet för enskilda järnvägar och spårvägar. Sträckans tonfrekventa spårledningar arbetade med för låg spänning för att säkert kunna detektera t ex en självavkopplad vagn. Tyristorlok som passerade på parallellgående spår kunde också ge störningar. Spårledningarna hade heller inte tillräcklig skarvnoggrannhet; d v s  de virtuella isolerskarvarna var alltför flytande.Ovan: Olskroken februari 1974. Vägkorsningssignal (vid GS tidigare benämnd kontrollsignallykta), för att indikera plattformsbommarnas läge. 
Signalsystem

Trafiksäkerhetsföreskrifter hösten 1969; förlängning Alelyckan - Hjällbo och tvåtågstrafik

Trafikorder 1970 - 1972

Trafiksäkerhetsföreskrifter 1972

Trafiksäkerhetsföreskrifter 1979

Ungefärlig spårplan omkring 1970 - 1971

Polhemsplatsen och Odinshallen

Avsyning inför driftstart januari 1969

Händelser 1970

Händelser 1971

Händelser 1972

Händelser 1973Göteborgs spårvägar

Startsidan

 

Den som vill veta mer om A-banan rekommenderas läsa Anders Forsbergs bok Angeredsbanan, Trafik-Nostalgiska Förlaget 2011.


 

Sidan uppdaterad den 21 mars 2015