Angeredsbanan:  Trafikorder 1970 - 1972

Ny signalsäkerhetsanläggning Polhemsplatsen - Olskroken

I oktober 1970 togs automatisk linjeblockering i bruk på denna korta sträcka. En ny signalbild tillkom då, fast grönt sken = kör.


GÖTEBORGS   SPÅRVÄGAR Trafikdriftavdelningen
Nr.   100
Reg.   C  9
Dat.   2/10  1970

TRAFIKORDER
Till Trafikpersonalen.

Ang. trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8,  Angeredsbanan, sträckan Polhemsplatsen - Olskroken,

Ny signal- och säkerhetsanläggning tages i bruk på sträckan Polhemsplatsen - Olskroken fredagen den 2/11 1970 kl. 15.00. Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller nedanstående särskilda föreskrifter:

1. Allmänt.

På sträckan Polhemsplatsen - Odinsplatsen trafikeras spår 1 i riktning mot Hjällbo och spår 2 i riktning mot Polhemsplatsen fram till infartsväxeln till spår 1. Linjen trafikeras med ett eller två tåg, vardera bestående av minst en höger och en vänstervagn (M25 och M25H) och högst 4  vagnar. För trafikering sträckan Olskroken - Hjällbo gäller nuvarande föreskrifter.

Tåg är bemannat endast med förare. Största tillåtna hastighet är 60 km/tim.

2. Signalmedel och signaler.

På linjesträckan (Polhemsplatsen - Olskroken) finns ljussignaler och hastighetstavlor. Signalernas placering framgår av särskild linjebeskrivning, se bilaga.

a) Huvudljussignal

Signal
Betydelse
Rött fast sken
Stopp
Grönt fast sken
Kör
Gult blinkande sken
Kör med varsamhet. Tåg finns på framförvarande eventuellt skymda sträcka.
Rött fast + gult blinkande sken
Stopp för tåg. Växeln lokalt omlagd. Körning tillåten förbi signalen efter signal från signalgivare eller order från TLX i varje särskilt fall.    
Släckt signal
Stopp

b) Hastighetstavla.

Utseende och betydelse enligt "Signalinstruktion för spårvagnstrafiken".

3. Begäran av tågväg.

Huvudljussignalernas normalläge är stopp (rött fast sken). Vid avgång från Polhemsplatsen måste tågväg begäras. Detta sker genom intryckning av tryckknapp för den tågväg, som är aktuell. Tryckknappslådan är placerad på vardera plattformen ungefär i höjd med främre delen av ett trevagnarståg. Knapparna är märkta enligt nedan och har följande funktion:

Vit tågvägsknapp,  märkt HO för tågväg på spår 1 mot Hjällbo.
Vit tågvägsknapp,  märkt OX, för tågväg till spår 3 (depån OX).
Röd knapp = återställning av lagd tågväg.
Utkörning från depån till spår 1 begäres genom intryckning av vit tågvägsknapp märkt I.
Utkörning från depån till spår 2 begäres genom Intryckning av vit tågvägsknapp märkt II.

4.  Återställning av tågväg

Återställning av lagd tågväg sker genom intryckning av den röda knappen. Detta göres i de fall, då det konstateras, att fel tågväg lagts. Innan ny tågväg begäres, skall uppehåll på ca 1 min. göras efter det att återställning skett.

5.  Övrigt.

Skyldigheten att före avgång från depå prova tågets radioförbindelse med TLX från resp. ändvagn kvarstår. För att vid drift med två tåg säkerställa möte vid Gamlestadstorget, skall föraren som hittills vid utfart från depå göra anmälan härom till TLX. Motsvarande anmälan skall göras då tåg enligt tidtabell skall köras från Polhemsplatsen till depån OX. Anmälan kan göras via radion eller via den direktkopplade telefonen på plattformen.        

Börjesson
för trafikchefen

Bilaga

Linjebeskrivning.

Angeredsbanan  sträckan Polhemsplatsen  - Olskroken.
Gäller från den 2/10 1970.

Pos. 124    Polhemsplatsen.  Ändhållplats. Spåret närmast SJ spårområde benämnes spår nr 1. Spåret närmast GP-huset benämnes spår 2. Spåret vid depån närmast spår 2 är rangerspår och benämnes spår 3.  Tryckknappar finns för val av tågväg och lokalställare för K 2-nyckel. Direktkopplad telefon finns till TLX.

Pos. 135    Huvudljussignal på spår 1 och 2 i riktning Odinsplatsen, som kan visa rött eller grönt fast sken samt gult blinkande sken.

Pos. 138    Växelförbindelse mellan spår 1 och 2. Växlarna till förbindelsespåret är el-drivna och sammankopplade till en växelgrupp, som medger att båda växlarna omlägges samtidigt.

Pos. l60    Huvudljussignal på spår 1 riktning Polhemsplatsen, som kan visa rött eller grönt fast sken samt gult blinkande sken. På signalstolpen finns tryckknappar för begäran av tågväg.

Pos. 162    Huvudljussignaler på spår 2 resp. spår 3 riktning Polhemsplatsen, som kan visa rött eller grönt fast sken samt gult blinkande sken. På signalstolpen finns tryckknappar för begäran av tågväg.

Pos. 186    Huvudljussignaler på spår 1 resp. spår 2 riktning Hjällbo, som kan visa rött eller gult fast sken samt gult blinkande sken. På signalstolpen finns tryckknappar för begäran av tågväg.

Pos. 190    Växelförbindelse mellan spår 1 och spår 2. växlarna är el-drivna och sammankopplade till en växelgrupp, som medger att båda växlarna omläggas samtidigt. Största hastighet är 40  km/tim genom växlarna.

Pos. 211     Huvudljussignal riktning Polhemsplatsen,som kan visa rött eller grönt fast sken särat gult blinkande sken. På signalstolpen finns tryckknappar för begäran av tågväg.

Pos  252           Sektionsavskiljare.

Pos  272     Olskroken.   Mötesplats. Spåret närmast SJ spårområde benämnes spår nr 1, det andra spår nr 2. Växlarna är låsta för körning i båda riktningarna på spår 2.

Pos  272     Huvudljussignal för utfart från spår 2 riktning Polhemsplatsen, som kan visa rött eller grönt fast sken samt gult blinkande sken. På signalstol pen finns tryckknappar för begäran av tågväg,

Pos 291     O.s.v. enligt bilaga till trafikorder nr 35 i trafikordersamling 1970


Egen radiokanal

1970-12-10  skrev trafikchefen en trafikorder ang radiotrafiken på linje 8. Uppenbarligen hade radiotrafiken ökat mycket mer än vad spårvägstrafiken ökat!

TLX = trafikledningsexpeditionen. Kanal A = den kanal där anrop normalt gjordes. Radiosystemet hade alltså inte selektivt anrop

Reg. A 3
Dat. 10/12 1970
Ang. radiotrafiken på linje 8,
TRAFIKORDER                                                              
Till Trafikpersonalen,
Ang,   radiotrafiken på linje  8,

Beroende på de  säkerhetsbestämmelser, som gälla för linje  8 och  som grunda sig på  att  den på vissa sträckor går på enkelspår,  prioriteras  anrop från denna linje.

Då mycket  livlig radiotrafik förekommer,  t .ex. vid trafikstörningar av olika  slag, kan det på TLX vara  svårt  att bland övriga anrop särskilja de  som kommer från  linje  8,  Av det skälet  har radioenheterna på de vagnar,   som  trafikerar  linje  8, nu försetts  med ytterligare   en  frekvens  - kanal  4 Radiopassning  skall  normalt  som hittills   ske  på kanal A,  men vid vissa  tillfällen kan  anmodan komma  att  kanal  4  skall begagnas som anropskanal  på  linje   8,
                                     
Hellman     Trafikchef

Hinder för tåg på bredvidliggande spår

I februari 1971 kom nedanstående föreskrifter som skulle förebygga olyckor på de sträckor där SJ och GS spår gick parallellt.  Det verkar underligt om liknande föreskrifter inte utfärdades redan vid trafikstarten två år tidigare.


GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR Trafikdriftavdelningen
Nr 12 Reg. C 1 Dat. 4/2 1971
TRAFIKORDER
Till Trafikpersonalen.

Ang. linje 8, vissa säkerhetsföreskrifter gällande SJ och GS spårsträcka Alelyckan (Lärje) -  Polhemsplatsen.

Om urspåring eller dyl. inträffar på något av rubr. spår, kan detta medföra hinder eller fara för trafiken på det intilliggande spåret. Av denna anledning skall följande bestämmelser tillföras trafiksäkerhetsföreskrifterna för linje 8 i Trafikorder nr. 34 punkt A5 och B5, Trafikordersamling 1971:

a) Vagn på linje 8 skall vara utrustad med signalfackla samt kontaktdon för kortslutning av spårledning;
b) Om tågmissöde inträffat och det kan befaras att trafiken på bredvidliggande spår därigenom hindras, skall föraren kort-sluta spårledningen på detta spår med hjälp av kontaktdon och/eller tända signalfackla och placera denna i eller vid sidan av spåret;
Om föraren ser fordon närma sig på det bredvidliggande spåret, skall dock åtgärden med signalfackla vidtas före åtgärden med kontaktdon.
c) Tänd signalfackla i eller invid eget spår betyder stopp. Då förare observerar tänd signalfackla i eller invid eget spår, skall vagnen stannas. Anledningen till stoppsignalen skall om möjligt klarläggas. TLX skall meddelas om orsaken till stoppet.

SJ har för sin del utfärdat likartade bestämmelser för sin personal.
Instruktion i handhavandet av signalfackla och kontaktdon meddelas genom personalavdelningens försorg.   

Hellman

Fälttelefoner införs

När tunnelsträckan Hjällbo - Storås öppnades 1972 uppstod behov av en möjlighet för förarna att snabbt komma i kontakt med TLX även inne i tunneln.  Kommunikationsradion hade ingen täckning där, vilket dock hade kunnat ordnas med läckande koaxialkablar. Istället ordnade en telefonledning genom tunneln, med jackar för anslutning av mobila telefonapparater av försvarsmaktens modell. Sådana fältapparater skulle medföras på tågen, och en apparat placerades fast på TLX.

Den tidigare trafikordern 36/1972, utfärdad den 5 april, hade i princip samma lydelse, förutom att den istället för bilagan hade en kortfattad handhavandeinstruktion:  "...uppringning sker genom vridning av befintlig vev på telefonen. Knappen i handmikrotelefonen fungerar som sändarknapp".  Trafikdriftavdelningen befarade uppenbarligen att spårvagnsförarna skulle försöka få kontakt med TLX genom att vrida på obefintliga vevar


GÖTESORGS   SPÅRVÄGAR Trafikdriftavdelningen
Nr. 49 Reg. C 8 Dat. 25/4 1972
TRAFIKORDER
Till Trafikpersonalen.

Ang. linje 8, telefonförbindelse från tunneln till TLX.

P.g.a. att radioförbindelse med TLX ej kan erhållas från vagn, som befinner sig i tunneln Hjällbo - Storås, har provisorisk telefonförbindelse anordnats till TLX. Telefonen är av typ "fälttelefon".

Telefonen kan anslutas till jackar placerade på kabelrännan vid ljuspunkt med ca 180 m mellanrum i resp. färdriktning. Fälttelefon medföljer varje vagn i tåg och förvaras i skåpet för tillbehör. Jackens placering på tunnelväggen är markerad ned gul skylt och texten "T" i svart. På kabelrännan på tunnelväggen är riktning till närmaste jack markerad med svart pil på gul botten.
Instruktion för handhavandet av fälttelefon har utarbetats.

Se bilaga.

Trafikorder nr. 36/1972 upphäves härmed.


Hellman

Göteborgs spårvägar

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 24 januari 2006