Mekaniska ställverk i Malmö

1914 fanns det tre ställverk. Ställverk III låg mellan ställverk I och II, men hade högre nummer eftersom det kommit till senare.


Ställverk I
Ställverk II
Ställverk III
Hävstänger för semaforer (och i vissa fall försignal)
17
4
3
Hävstänger för manöversignaler
9
1

Växelhävstänger
35
7
7
Spårspärrhävstänger
5


Låshävstänger för växlar
2

1
Tågvägshävstänger
13
2
5
Stationsblockfält
8 i förb m stlv III

8 i förbindelse med stlv I
Tågvägsförreglingsfält för växelström
2 i förbindelse med blockapparaten vid stn-huset resp på plattformen

3 i förb m blockapp v stn-huset resp på plattformen
Tågvägsförreglingsfält, likström, för utfart
3


Signalförreglingsfält


1
Blockfält för linjeblockering
1 utfartslinjeblockfält i förbindelse med stlv II
In- och utfartslinjeblockfält i förbindelse
med Sjölunda, infartslinjeblockfält i förbindelse med stlv I, utfartslinjeblockfält i förbindelse med stlv III
1 infartslinjeblockfält i förbindelse med ställverk II

Av sammanställningen och ritningen nedan framgår, att ställverk II i princip var en blockpost med förgreningsväxel mot godsbangården.

Foto från ställverk I in mot banhallen

Denna bild [SJ 1906 del II sid 508] är tagen vid ställverk I in mot banhallen och lokalstationen (plattformstaket ungefär mitt i bilden).

Vägsignal G är fälld för att släppa in ett tåg från Östervärn till spår VII - spåret närmat kanalen vid lokalstationen. Signal N är fälld för att släppa ut det rykande tåget på spår IX mot Östervärn och Trelleborg.

Signaler och tågvägar fick senare i samband med utbyggnad delvis andra beteckningar, och överensstämmer därför inte helt med uppgifterna längre ner på sidan.

I bakgrunden till höger syns den signalbro som bar upp signaler för infart till och utfart från banhallen.

Man ser också de många växellyktorna - en nödvändighet på stora bangårdar utan förreglade växlingsvägar.

Troligen SJ-bild

Bilden visar troligen ställverk 1, och är tagen före 1901, eftersom den ingår i den 1904 utgivna historiken över Väg- och vattenbyggnadskåren (sid 401). Ställverkspersonalen har dragit sig undan till området kring blockapparaten för att inte skymma de många hävstängerna.

Enligt bildtexten har ställverket 49 växel- 22 signal- och 15 tågvägshävstänger samt åtta blockfält för linjeblockering. Att antalet hävstänger inte stämmer med uppgifterna i tabellen ovan beror troligen på att bilden togs innan ställverk III tillkom


1913-1914 utvidgades anläggningen.  Uppgifterna i tabellen högst upp på sidan anger status efter denna utbyggnad.  Materiel för utbyggnaden levererades via Roth, dels från Jüdel i Braunschweig, dels från Söderbloms i Eskilstuna. Eftersom man räknade med bangårdsombyggnad inom en snar framtid försökte man dock hålla nere investeringarna.  Den utvidgade anläggningen besiktigades och godkändes i maj 1914. [Bkbr 60/13]

För att signalera vilken tågväg som var lagd fanns så kallade vägsignaler uppsatta på en signalbro en bit in på bangården. Dessa vägsignaler samverkade med semaforer utanför yttersta växlarna.

Bilden visar signaler vid Malmö C. Signalerna G, H, L etc är vägsignaler som anger vilken tågväg som är lagd för infart. Signalerna J, K, N etc gäller för utfart. De signaler vars beteckningar inleds med Ö är manöversignaler som gäller för växlingsrörelser. Utsnitt ur ritning i Instruktion för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö, Stockholm 1914.

Vägsignal G gäller tåg från Simrishamn till spår VII, vägsignal H gäller SJ tåg från Östervärn eller Arlöv till spår IX, vägsignal N motsvarande men till spår X etc. Tågen hade utanför bangården mött en en- eller tvåvingad infartssemafor, det sistnämnda på linjen från Arlöv, där en vinge på denna yttre signal indikerade infart till personbangården, två vingar infart till godsbangården.

Vägsignaler för infart, utfartssignaler och manöversignalerSignalritning stlv I - III

Bilden ovan, från tidigare nämnd instruktion, visar en del av området kring ställverken I och III. Det fanns även ett ställverk II, som låg vid infarten från Arlöv. Ställverkens tillsynes ologiska numrering berodde på att ställverk III kommit till i en senare etapp än ställverk I och II. Signalerna D, E och F är exempel på infartssignaler, som alltså ställs till kör (eller "varsamhet" som signalbilden benämndes under denna ställverksanläggings tid) endast om en samverkande vägsignal på signalbron också är fälld.
Till höger syns området kring ställverk II. Signal A1/2 är infartssignalen i riktning från Arlöv. Signal C reglerar utfart från godsbangården. Källa som ovanMalmö ställverk II

Nedan ytterligare ett utsnitt från samma ritning. Stationshuset längst till vänster var då avsett för ankommande resenärer. Nedtill, vid nuvarande Pågatågsstationen, finns faciliteter för avresande. Invid avgångshuset, mittför stoppbocken på spår IX, finns en blockapparat. Den användes för att utlösa tågväg efter infart till spår I (närmast avgångsstationshuset) och till spåren VII - X, vid nuvarande Pågatågsstationen. Antalet möjliga tågvägar var begränsat. Exempelvis kunde tåg från Arlöv, eller på SJ spår från Östervärn, tas in endast till spår I, IX och X. Till spåren VII och VIII gick det att lägga tågväg endast för MSJ tåg. Mellan spår III och IV finns ytterligare en blockapparat. Från den kunde man lämna medgivande till infart på spår III, IV och V. Till övriga spår gick det inte att lägga infarter.

Malmö personbangård, stationsblockapparater

Här finns ett exempel från 1914 års instruktion.

Signalinstruktionsritning från 1914

Ett annat exempel på en stor bangård med vägsignalering;  Frankfurt am Main huvudpersonbangård 1892  [Organ f d Fortschritte des Eisenbahnwesens 1892]

Elektrisk signalbelysning

Senast 1918 hade man infört elektrisk belysning i huvudsignalerna [BA berättelse 1918, grafik]. Redan 1891 hade dock elbelysning införts på bangården i Malmö - med ström från SJ:s lokala elverk. Troligen väntade man dock ett tag med elektrisk belysning i signalerna - dåtidens glödlampor var otillförlitliga

1925 ersattes de mekaniska anläggningarna av ett elektriskt ställverk med förreglade växlingsvägar. Ställverket levererades av brittiska Westinghouse Brake and Saxby Signal Co, och var av deras typ K. Den nya signalsäkerhetsanläggningen hängde samman med en större ombyggnad av bangården. Redan 1923 hade dessa arbeten medfört att "provisoriska växel- och signalsäkerhetsanläggningar utfördes för personbangården" [Statens Järnvägsbyggnaders berättelse 1923 s 19]. Det är oklart om dessa provisorier enbart innebar anpassning av de befintliga mekaniska ställverken, eller om det också tillkom något provisoriskt ställverk. 

Källor

Instruktion för begagnande av växel- och signalsäkerhetsanläggningen vid Malmö, Stockholm 1914.

Kungliga Järnvägsstyrelsen, konstruktionsbyrån: Uppgifter rörande växel- och signalsäkerhetsanläggningar vid SJ. Band 1 – 7, i SJ centralarkiv (numera Riksarkivet).

Övriga handlingar i SJ centralarkiv 

[SJ 1906] "Statens Järnvägar 1856 - 1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning", Stockholm 1906


Malmö

StartsidanSidan uppdaterad den 27 december 2021