Basfakta, tidtabeller, föreskrifter mm

SJ Banlära, 1915 - 1916. Avsnitten om växel- och signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd och telekom

SJ Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs, 1950   Bilagor  Författare: Lundberg   Skannade av ULJ

SJ Signalteknisk handbok, 1968

SJ-kartor med uppgift om signalsäkerhetsanläggningar för de flesta åren 1919 - 1938   Gör det möjligt att följa utbyggnaderna på olika linjer.

SJ-grafik över alla signalsäkerhetsanläggningar 1918

Signalritningar och bangårdsskisser mm, främst från SJ elektrotekniska byrå [Huvudsakligen via Järnvägsmuseet]

SJ årsrapport för Säkerhetstjänsten samt rapporter om olyckor

SJ årsrapporter från trafikavdelningen

SJ anslagsframställningar 1919 - 1928 och 1930 - 1957

Grafiska tidtabeller      Andra tidtabeller mm

Kartskisser Sveriges järnvägsnät 1856, 1866, 1876, 1886, 1896, 1916, 1936, 1956  (från SJ-skriften Sveriges järnvägar hundra år 1956)               

SFS 1875:96 (Uppläses från predikstolen) Kungl Maj:ts förnyade nådiga Instruktion för Dess Styrelse för Statens Jernwägstrafik.       SJ indelning i distrikt och sektioner, 1961 - 1962                 

Bandelsregistret - Svenska Järnvägsklubbens småskriftserie nr 11, utgiven av SJK forskning nov 1996

SJ särtryck / författningssamling (SJF)  samt några liknande dokument från enskilda järnvägar

Säkerhetsordning

1914 års säkerhetskommitté


Rapier's uppsats om signaler och förregling, 1874

Langdon's bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877

von Webers bok om telegraf- och signalväsendet 1867

Clauss: Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen , 1878

Kolles tyska bok om ställverk 1888

Schön: Ueber die Sicherung des Eisenbahnverkehrs auf Bahnhöfen  Vortrag gehalten im Polytechnischen Verein zu München am 22. November 1886

Schuberts die Sicherungswerke im Eisenbahnbetribe  1900

SJK fotoerbjudanden

Filmer i SJ filmarkiv, SJK forskning 1970          SJ filmförteckning, odaterad

Artiklar i Järnvägsteknik, TÅG mm


Startsidan