Göteborg C: Elektriskt ställarställverk med elektriskt förreglingsregister (el-el)

1930 ersattes de tidigare mekaniska ställverken med ett elektriskt ställverk. Den nya anläggningen hade samband med att SJ-stationen övertog all persontrafik,även för BJ, GBJ och Västkustbanan.

Ställverkshus och dvärgsignal
Bilden ovan bör vara tagen på 1930-talet. Detta ställverkshus var nybyggt. Det tidigare mekaniska ställverk I fanns i en låg byggnad vid sidan av bangården.

Valven i markplanet blev sedan igensatta i samband med att utrymmet togs i anspråk när säkerhetsanläggningen utökades. Att dessa valv kom till hade samband med att man planerade att förlänga plattformen borton ställverket. Av samma skäl gjordes nedre delen av byggnaden relativt smal, så att det skulle finns plats att passera utanför huset. Detta hade väl dock knappast blivit praktiskt lämpligt. Nedan ställverkshusets "baksida" i juli 1930. Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum


Ställverkshus
Bilden ovan, från 1976, visar husets utseende efter valvens inbyggnad. Trappan har också bytts mot en spiraltrappa med separata ingångar till relärum och manöverrum.  Klockan på taket har försvunnit. I bakgrunden syns Angeredsbanans spårvagnsdepå vid Odinsplatsen (f d VGJ lokstall)


1946. Stationshuset ligger till vänster utanför bilden. Västgötabanans spår syns nere till vänster [Sveriges Järnvägsmuseum]


Nedan SJ ritning litt C nr 4616 från 1930. De gamla gasblocksignalerna har ersatts av elektriska signaler. Huvudsignaler finns endast som infarts- och utfartssignaler, för övrigt endast dvärgsignaler. Vissa dvärgsignaler har gröna sken för att kunna signalera tågrörelser.
Signalinstruktionsritning

Nedan den del av ritningen som gäller området kring plattformarna. Vid varje plattformsspår fanns en plattformssignal (repetersignal) som indikerade för tågklareraren vilken tågväg som var lagd. Det fanns tre olika gröna sken för de tre linjer som gick ut från stationen. När infart var lagd visades däremot alltid ett rött sken.
Bangårdsritning

Installationsarbete och driftsättning

Man började med de signaltekniska installationerna i oktober 1929. Då var ställverkshuset nästan färdigbyggt, men på bangården återstod åtskilliga arbeten. Dessbättre blev vintern mild, och anläggningen kunde som planerat tas i bruk den 2 maj 1930. Den 15 maj flyttades den persontrafik som tidigare bedrivits vid Göteborg Bergslagsbanan över till Göteborg C.


Ovan och nedan: Ställverket under montering 1930 [Sveriges Järnvägsmuseum]. Kanske är det Ture Hård som står till vänster i bakgrunden?


Fem man i ställverket 

Två bilder från juli 1930, med och utan personal. Ovanpå ställverksapparaten sitter stora tidströmställare för manuell upplåsning av tågväg. Mannen vid skrivbordet är inte tågklarerare; tågexpeditionen låg fortfarande i stationshuset. Den stora personalstyrkan var inte typisk - normal bemanning dagtid var två ställverksvakter och en förman [Hård 1932 s 126]. Båda bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum.


  Relähyllor

Bilden ovan visar relärummet i juli 1930 [Sveriges Järnvägsmuseum]

I anläggningen ingick också en illuminerad spårplan på tågexpeditionen. Dessvärre har jag inga närmare uppgifter om vilken information som lämnades via denna spårplanstavla. Ture Hård på bantekniska byråns signalavdelning föreslog i varje fall i ett PM den 29 oktober 1931 att en liknande plan skulle sättas upp i Olskrokens stationshus, dock endast för Västgötabanans spår.


Snöfall och pendeltågselände

Redan första vintern med det nya ställverket fick man problem med växelfunktionen. Den 16 januari 1931 snöade det kraftigt på natten, och röjningen kom igång först kl 6.50. Detta skylldes på att de flesta banarbetarna bodde två km från ställverket och saknade telefon. En man hade visserligen bantelefon men var "hårdsövd" och reagerade inte för den "oupphörligt" ringande telefonen. Bland annat pendeltågen drabbades av snöhindren. Antagligen avsågs de elmotorvagnståg som pendlade mellan Göteborg och Lerum. För att snabbare komma igång med snöröjningen hade man nu gått över till att först åka runt i bil och väcka banarbetarna, sedan köra en ny runda och samla upp dem. Därigenom hade fyra man varit på plats redan 32 minuter efter larm om det senaste nattliga snöfallet  [II distr, DC 130/1931, skrivelse från sektionsingenjören till distriktschefen 1931-01-24, Göteborgs landsarkiv]

Redan en månad efter snökaoset skickades en underinspektor och en stationsskrivare till Tyskland, Schweiz, Österrike "med flera länder" för att unden tiden 18 februari - 18 mars 1931 "studera särskilt anstalter för undanskaffande av snö vid elektriska säkerhetsanläggningar" [II distr, DC 26 3/39,  Göteborgs landsarkiv]


Utsikt över bangården
Bilden ovan är tagen från berget vid Skansen Lejonet 1976. I förgrunden Västkustbanan, som i mitten av 1960-talet blev dubbelspårig även mellan Göteborg C och Olskroken. Detta krävde komplettering av ställarställverket. På uppställningsspåren står motorvagnar typ X6, X5 och X7, samt vanliga lokaltågsvagnar av typ B6 och FV2. 

Ställverket slopas

El-el-ställverket var i bruk till november 1979,  då det ersattes av datorställverk typ SJ 75. Ställverkshuset revs i januari - februari 1980, och gav bland annat plats för plattformsförlängning
Nya signaler väntar på att tas i bruk
Bilden ovan visar situationen vid infarten från Olskroken omedelbart innan det nya ställverket togs i bruk. Signalen i förgrunden hör till Angeredsbanan, men de överkryssade huvudsignalerna på kontaktledningsbryggan och de övertäckta dvärgsignalerna hör till den nya anläggningen.

Källor

[Hård 1932] Hård, Ture: "Some details of the new electric signalling plant at Gothenburg Central station; its design, installation and use" i Ericsson Review 4 - 6 1932 sidan 4 - 35 i pdf-filen


Göteborgssidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 december 2016