I Svenska spårvägssällskapets arkiv finns denna instruktion från 1933

Titelsida

Från och med söndagen den 1 oktober 1933 tages den nybyggda tunneln från Ringvägen vid Götgatan och till Slussen i bruk för spårvägstrafik. Av denna anledning lämnas följande meddelanden angående tunneln samt tjänsteorder till trafikpersonalen.

Tunnelns byggnad.

Den södra tunnelmynningen är belägen i Götgatans västra del, 77 meter söder om Ringvägen. Härifrån går tunneln fram i ett gjutet schakt tätt under Götgatan fram till Södra Bantorget, varifrån den sneddar under Södra Bantorget till dess nordöstra del och fortsätter sedan i sprängd tunnel till Södermalmstorgs södra del. Tunneln är 1,370 meter lång.

Banans lutning i tunneln är störst vid tunnelmynningarna. Lutningen är sålunda 1 meter på 26,5 meter på en sträcka av 32 m. vid den södra mynningen och 1 m. på 25 m. på en sträcka av 134 m. något innanför den norra mynningen. I övrigt är lutningen på intet ställe större än 1 m. på 50 m.

Kurvorna i tunneln äro skarpast vid tunnelmynningarna. Södergående spår vid den södra mynningen har en radie av c:a 200 m. och kurvan in till spårslingan vid den norra mynningen är av 50 m. radie. Övriga kurvor hava större radie. Spårslingan vid Slussen utanför tunneln har en radie av 16 m.

Banan

Spårläggningen i tunneln och i spårslingan vid Slussen är utförd med vignolräls.

Följande spårväxlar finnas:

I Götgatan, 190 m. söder om tunnelmynningen. Avväxling (motväxel), som skiljer tunnelspåren från spåren till det övriga stadsnätet. Växeln omlägges med växelspett.

Vid den södra tunnelmynningen, övergångväxel (medväxel, klotväxel). Växeln är låst med fyrkantslås i rakspårläge.

Vid den norra tunnelmynningen, Avväxling (motväxcl, klotväxel) till uppställningsspåret vid slingans västra del. Växeln är låst i rakspårs-läge och nyckeln förvaras i manöverrummet.

I slingans vid Slussen södra del. Infartsväxel (motväxel), som skiljer trafikspåret från säkerhetsspåret i slingan. Manövreras elektriskt genom tidsrelä.

I slingans vid Slussen norra del. Utfartsväxel (medväxel, klotväxel) från uppställningsspåret till trafikspåret i slingan. Växeln är låst med fyrkantslås i rakspårsläge.

Växlarna få under inga förhållanden köras upp utan skola omläggas på föreskrivet sätt.

Luftledningen

är utförd med två kontakttrådar, spända parallellt över spåren på en höjd av fyra meter från räls överkant.

Hållstationer.

På tunnelbanan finnas endast hållstationer, varför tågen alltid skola stannas vid desamma. Varje tunnelstation har endast en plattform, belägen mellan dubbelspåren — vid Slussen i spårslingan. En följd härav blir, att av- och påstigning måste ske å vagnens högersida i körriktningen räknat.

Hållstationerna äro följande:

Slussen, ändstation.

Hållstationen är belägen i spårslingan strax utanför den norra tunnelmynningen. Till stationsområdet leda trappor från södra delen av Södermalmstorg. Nedanför trapporna är en spärr inrättad, där trafikanterna skola erlägga sina avgifter före inträdet till plattformen. På stationsplanen är uppbyggd en kiosk, vari inrymmes bl. a. manöverrum för signalsystemet i tunneln, belysningscentral, expedition för rabattkortsförsäljning, inlämning av tillvaratagna effekter m. m.

Södra Bantorget

Hållstationen är belägen under Södra Bantorgets sydöstra del, 595 meter från Slussen. Trappor leda ned till stationsområdets södra del.  Ovanför den sista trappan är en spärr inrättad, där trafikanterna skola erlägga sina avgifter före inträdet till plattformen. Bland lokaliteterna på stationsområdet märkes en tjänstekiosk på plattformens norra del, belysningscentral och banförråd.

Ringvägen, taxegräns.

Hållstationen är belägen under Götgatan strax norr om Ringvägen, 715 meter från Södra Bantorget. Trappa leder ned till stationsområdets södra del. Några trappsteg högre än plattformen är på en plan sträcka en spärr inrättad, där trafikanterna skola erlägga sina avgifter före inträdet till plattformen. Bland lokaliteterna märkes en tjänstekiosk på plattformens norra del, belysningscentral och banförråd.

Avståndet från stationens mitt till den södra tunnelmynningen är 172 meter.

Förändring av linjenätet.

Linjerna 8, Slussen—Enskede—Skarpnäck och 19, Slussen—Enskede—Örby, vilka hittills från Slussen förts genom Katarinavägen och Renstiernas Gata till Ringvägen, komma nu att i förändrad sträckning föras från Slussen till Ringvägen genom tunneln, varefter de bibehållas i orubbad sträckning till förorterna.

Signalanläggningen.

För reglering av tågavstånden i tunneln har spåren uppdelats i 15 olika sträckor, s. k. blocksträckor. Dessa blocksträckor äro vid gränspunkterna utmärkta med signaler (rött eller grönt sken) som äro synliga från förarens plats å tåget.

Visar signal grönt sken får tåg föras in på blocksträckan. Visar signal rött sken skall tåget ovillkorligen stoppas så långt framför signalen att denna tydligt kan uppfattas från förarens plats på tåget. Uppstår fel å signalsystemet så att ingen signal visas, får tåget icke föras vidare, utan skall föraren anmoda motorvagnskonduktören att å närmaste telefon, meddela förhållandet till kontrollören vid Slussen, vilken då skall giva vidare order om personalens förfarande.

Signalsystemet innefattar såväl tunneltrafiken som trafiken över gatukorset c:a 150 meter söder om tunnelmynningen.

I efterföljande instruktion äro blocksignalerna för spårvägstrafiken betecknade med Al, A2. o. s. v. till och med Al5 och blocksignalerna för gatutrafiken äro betecknade med Gl till och med G5. De olika blocksträckorna äro i samma instruktion betecknade med S1, S2 till och med S15. Schema över blocksignaler och blocksträckor är anslaget i expeditionsrummen.

Instruktion för begagnande av automatisk blockanläggning å tunnelbanan Skanstull—Slussen.

För tågtrafiken gälla signalerna Al, A2 o. s. v. under det att signalerna Gl, G2 o. s. v, äro avsedda till att reglera den korsande gatutrafiken.

Ljussignalerna manövreras automatiskt av tåget självt, när detsamma befar de från varandra isolerade blocksträckorna, betecknade med S1, S2 o. s. v. å planskissen eller passerar kontaktledningarna Kl, K2 o. s. v.

För att tåg söderifrån skall kunna få ingå å tunnelbanan skall signal Al visa kör med ett grönt sken.

När tåget passerar kontaktledning K1 ställes signal Al på stopp, rött sken. Denna signalbild kvarstår till dess tåget inkommer .på spårledning S1, eller vid växling till gatuspåren, till dess kontaktledning K3 passerats.

När kontaktledning Kl passerats, omkopplas gatusignalerna Gl etc. till stopp, rött sken, för gatutrafikanterna. De signaler, som gälla även för körtrafik nämligen Gl, G3, G4 och G5 hava gult ljus som mellanljus innan grönt ljus släckes och rött tändes.

Signal A2, uppställd å östra gångbanan, skall visa ett grönt sken, vilket anger, att växel 8 ligger i farbart läge ledande till tunneln.

Intager växel 8 ej farbart läge, visar signal A2 rött sken.

Omlägges växel 8 till läge ledande till spåret i Götgatan, visar signal A2 två gröna sken. Härvid visar signal Al5 ett rött sken som stopp mot södergående tåg å blocksträcka S15.

När tåget in mot tunneln befar kontaktledning K4 inkopplas å gatusignal Gl gult ljus. Signalen visar således rött-gult under ett par sekunder för att därefter visa grönt. De övriga gatusignalerna G2—G5 omställas, när tåget inkommer på spårledning S1.

I detta läge av tåget tändes en ljustablå å plattformen vid Ringvägens station angivande, att tåg mot Slussen är i annalkande.

Vid tunnelmynningen uppsatt signal A3 visar ett grönt sken, om tåget får ingå i tunneln, blocksträcka S2 är då fri från låg. När tåget inkommer på blocksträcka S2, visar signal A3 stopp till dess tåget lämnat blocksträcka och signal A4 gått på stopp bakom tåget.

För att infart till Ringvägens station skall få äga rum, skall signal A4 visa ett grönt sken. Signal A4 ställes på stopp, när tåget inkommer på blocksträcka S3.

Signal A5 skall visa ett grönt sken, för att tåget skall få avgå från Ringvägens station.

När tåget inkommer på blocksträcka S4, ställes signal A5 på stopp och släckes ljustablån på Ringvägens station samt tändes motsvarande ljustablå på Södra Bantorgets station.

Signal A6 visar infart till sistnämnda station med ett grönt sken.

Vid avgång från Södra Bantorgets station skall signal A7 visa ett grönt sken. För att så skall ske fordras, att linjen fram till Slussen är fri från fordon och att växeln 4 ligger i läge till säkerhetsspåret. När tåget inkommer på blocksträcka S6 visar signal A7 stopp och ljustablån släckes samt igångsättes ett tidsrelä, som efter viss   tid   inkopplar manöveranordningarna för växel 4 till säkerhetsspåret vid Slussen. Tidsreläet är inställt så att växel 4 skall vara omställd i läge ledande till plattformsspåret och signal A8 gått på kör, när tåget framkommer till spårledning S7 efter att hava tillryggalagt hela blocksträckan från Södra Bantorget med en högsta hastighet av 25 km./tim.  Framföres tåget med större hastighet hinner växel 4 ej omställas, innan tåget inkommer på spårledning S7 och signal A8 går ej på kör. Tåget måste då stoppas framför signal A8 och medelst växeljärnet kan en i spåret  placerad kontaktanordning påverkas,  så att strömmen till växeldrivanordningen vid växel 4 slutes och växeln omlägges.

Kan ej tåget stoppas framför växel 4, ledes det in på säkerhetsspåret.

Skulle tåget av någon anledning stanna på blocksträcka S6 och därefter åter igångsättas, får det ej framföras med större hastighet än vad ovan angivits.
 
Har uppehållet å blocksträckan S6 tagit längre tid än vad som fordras, för att växel 4 skall omläggas till slingspåret, är växel 4 vid tågets ankomst till växeln lagd för säkerhetsspåret. Med hjälp av kontaktanordningen i spåret får växeln därefter omställas.

Signal A8 visar kör, när växel 4 ligger i läge ledande till plattformsspåret och spårledning S9 är fri från fordon.

Växel 4 återställes automatiskt till normalläget efter det tåget passerat spårledning S8. När tåg befinner sig å spårledning S8 kan växeln ej omställas, utan växeln är spärrad, när tåg passerar densamma.

När tåg å spårledning S10 skall avgå från Slussen söderut, ställes signal A10 på kör från manöverrummet å plattformen, genom betjänande av den mot tåget svarande linjeknappen (Enskedebanan eller Örbybanan) å manöverbordet. Signal A10 går automatiskt på stopp, när det avgående tåget inkommer på blocksträcka S11. Vid detta läge av tåget, tändes den motsvarande ljustablån å Södra Bantorgets station, angivande för trafikanterna därstädes, dels att ett tåg lämnat Slussen, dels å vilken bana tåget skall fortsätta.

Signal All skall visa ett grönt sken för att tåget skall få ingå på Södra Bantorgets station.

Signal A12 skall visa grönt sken för att tåget skall få avgå från Södra Bantorgets station. När tåget inkommit på blocksträcka S13, släckes ljustablån vid Södra Bantorget och tändes automatiskt ljustablån för samma bana å Ringvägens station.

För  infart å Ringvägens station skall signal A13 visa ett grönt sken.

Vid utfart från Ringvägens station skall signal A14 visa ett grönt sken, som omkopplas till rött, när tåget inkommer på spårledning S15, då även ljustablån släckes.

När   tåget   inkommer på spårledning S15 inkopplas gult sken  från gatusignalerna  (undantag G2) under ett par sekunder.  Gatusignalerna visa därefter rött sken. Signalerna G1—G5 omkopplas till att visa klart för gatutrafiken, när kontaktledning K2 passeras.

Förarna torde observera att spåranslutningen i Götgatan   mellan   tunnelspåret och spåret från stadsnätet i körriktning mot Enskede icke blockeras av signal, varför körning och företrädesrätt mellan olika spårvägståg på denna plats sker enligt de instruktioner, som gälla för spårvägsnätet i övrigt.

Varje förare skall icke endast taga del av denna order utan även hava erhållit muntlig instruktion av befälet innan han första gången verkställer körning i tunneln eller mellan det övriga stadsnätet och Enskede station.

Körningen

Körningen skall ske i överensstämmelse med gällande turlista samt i enlighet med de förut givna bestämmelserna angående ljussignalsystemet. Maximihastigheten i tunneln är 60 km/tim. Undantag härifrån utgör sträckan Södra Bantorget—Slussen vid körning mot Slussen, å vilken sträcka hastigheten skall regleras i enlighet med de särskilda bestämmelser som angivas i samband med beskrivningen över signalanläggningen. Därjämte skall vid körning utför den del av nämnda sträcka där lutningen är 1 m. på 25 m. (se "Tunnelns byggnad") hastigheten regleras med magnetbromsen.

För att utmärka den plats där tågen skola stannas vid plattformarna på tunnelstationerna hava siffror målats nedtill på tunnelväggarna. Vid en del plattformar finnas siffrorna 1, 2 och 3 målade på visst avstånd från varandra. Då tågsättet består av 3 vagnar skall det stannas med motorvagnens främre plattformsskärm i höjd med siffran 3, då tåget består av 2 vagnar i höjd med siffran 2 och då det är endast en vagn i höjd med siffran 1. Detta system användes vid Ringvägen och Södra Bantorget för tåg mot Slussen.

Vid andra plattformar utgöres markeringen av siffrorna 1, 2 och 3 ovanför varandra. Detta betyder, att tågsättet skall stannas med motorvagnens främre plattformsskärm i höjd med siffergruppen, oavsett om tågsättet består av en,  två eller tre vagnar. Detta system användes vid Slussen samt vid Södra Bantorget och Ringvägen för tåg mot förorten.

Tåg, som ankommit till Slussen och stannat på föreskriven plats, skall icke köras runt slingan till platsen för avgående tåg förrän det helt utrymts från passagerare.

Vagnarnas belysning under gång i tunneln.

De för tunneltrafiken avsedda motorvagnarna,. förses med en anordning för automatisk tändning och släckning av belysningen i tågen vid in-  resp. utfart i tunneln.  Anordningen fungerar på så sätt, att en å vagnstaket befintlig kontaktarm, vid strömavtagarens nedpressning genom den i tunneln på låg höjd liggande kontaktledningen, sluter manöverströmmen till ett relä, som slår till belysningsströmmen.  Då tåget går ut ur tunneln, och strömavtagaren höjer sig, brytes manöverströmmen, och reläet slår ifrån belysningsströmmen.

Vid trafik under dagen, då belysningen endast skall vara tänd vid färd genom tunneln, iakttages, att den å gaveln i motorvagnens A-ända befintliga strömbrytaren, som är märkt "Tågbelysning i tunnel" är tillslagen. Vidare konstateras att omkopplaren för strålkastarljuset är ställd så, att strålkastaren tändes i rätt ända av vagnen, då belysningen kopplas på. Strömbrytaren för strålkastarljuset skall sedan vara frånkopplad. För släpvagnsbelysningen tillslås de på släpvagnarna befintliga strömbrytarna för belysningen. (Den på motorvagnen befintliga strömbrytaren för släpvagnsbelysningen tillslås endast, då belysningen skall vara tänd även utom tunneln).

Vid mörker, då belysningen skall vara tänd även utom tunneln, skötes belysningen på vanligt sätt.

Manövrering av vagnsdörrarna.

Motorvagnar litt. A13.

Å motorvagnarna litt. A13, där förut endast den ena dörren å främre plattformen, den vänstra från föraren räknat, manövrerats med luft, ändras luftmanövreringsanordningarna för dörrarna så, att från manöverventiler, placerade å samma ställe som de förutvarande, både högra och vänstra dörren på båda plattformarna kunna öppnas och stängas medelst tryckluft, på så sätt att dörrarna på främre plattformen manövreras från ventilen vid förarens plats och dörrarna på bakre plattformen från ventilen å denna. För att möjliggöra handmanövrering av den vänstra dörren å bakre plattformen, i körriktningen räknat, kan denna frikopplas från tryckluften medelst manöverhandtaget, under det att den andra dörren hålles förreglad med luft.

De medelst spår i ventilhuset markerade manöverlägena för ventilhandtaget äro 7 till antalet. Som utgångsläge betraktas manöverläget med handtagets pilspets rätt ut  från väggen, varvid båda  dörrarna äro stängda.  Detta är på en markeringsskiva å ventilen utmärkt med I + II STÄNGD. Om nu från konduktörens plats den vänstra dörren skall öppnas, eller å främre plattformen dörren till höger om föraren, vrides manöverhandtaget motsols till manöverläget, som å markeringsskivan är märkt ÖPP.I.  Skall dörren åter stängas, föres handtaget tillbaka till utgångsläget. Skall den andra dörren öppnas, från förarens plats räknat den vänstra, vrides handtaget medsols till det läge, som å markeringsskivan är märkt II ÖPP.  Då dörren skall stängas återföres handtaget till utgångsläget.  Om av någon anledning båda dörrarna på samma plattform skola öppnas, föres handtaget till manöverläget mitt för utgångsläget.  Detta är märkt I+II ÖPP. Skola nu båda dörrarna stängas, föres handtaget tillbaka till utgångsläget.  Om däremot från läget med båda dörrarna öppna endast den ena dörren skall stängas, t. ex. den högra dörren å bakre plattformen i vagnens körriktning, föres handtaget  medsols till det läge, som å markeringsskivan är märkt II.  Skall den vänstra åter stängas, föres handtaget motsols till läget I.  Läget för frikoppling av den vänstra dörren å bakre plattformen är med handtaget parallellt med gavelfönstret och med pilspetsen pekande åt högra dörren. Ventilens manöverlägen framgå av ritning A. 11426.

Släpvagnar litt. B21.

Å släpvagnarna litt. B21 äro, sedan ändstationen för linjerna 8 och 19 flyttades till Mariagränd, dörrmanövreringsanordningarna ändrade så, att dörrarna på både vänstra och högra sidan av vagnen kunna öppnas eller stängas från samma manöverventil, varvid båda dörrarna på samma sida manövreras samtidigt. Manöverventilens konstruktion möjliggör, dels att båda dörrarna på endera sidan av vagnen öppnas eller stängas, och dels även att alla 4 plattformsdörrarna på en gång hållas Öppna eller stängda. Manövreringsanordningarna bibehållas i detta skick även för tunneltrafiken.

 Förutom de av spåren i ventilstativet markerade 6 egentliga manöverlägena, finnes ett läge för handtagets avlyftande. Därvid ställes handtaget parallellt med väggen så, att pilen på handtaget pekar åt dörren. I detta läge äro alla ledningar till ventilen avstängda. Manöverlägena betecknas här nedan med nummer från 1 till 6, varvid 1 är läget med pilspetsen pekande rätt ut från väggen, och de övriga lägena följa i nummerordning vid handtagets vridande motsols.  

Om   handtaget  ställes  i manöverläget 1, bli båda sidornas dörrar stängda.  Om nu från manöverventilen å bakre plattformen dörrarna på vänstra sidan i vagnens körriktning skola öppnas vrides handtaget motsols till manöverlaget 3. Skola dörrarna åter stängas, föres handtaget tillbaka till läget 1. Om dörrarna på högra sidan skola öppnas, vrides handtaget medsols till läget 5. Då de skola stängas återföres handtaget till läget 1. Om av någon anledning båda sidornas dörrar skola öppnas, föres handtaget till läget 4, diametralt mot läget 1. Skola nu alla dörrarna stängas, föres handtaget till läget 1. Om däremot från läget med alla dörrar öppna endast högra sidans dörrar skola stängas, föres handtaget från läget 4 till läget 2. Skola endast vänstra sidans dörrar stängas, föres handtaget från läget 4 till läget 6.

Å vagnarna nr 346—353 av litt. A12, som äro avsedda att användas för tunneltrafiken, äro klaffdörrarna å ena plattformssidan ersatta med en skjutdörr, anordnad i likhet med den å andra plattformssidan förut befintliga. Dörren manövreras för hand medelst en mekanisk manövreringsanordning, liknande den vid den förut befintliga skjutdörren anordnade. Manövreringsanordningen är placerad i hörnet på plattformen, där förut den främre sandströapparaten var belägen. Denna är alltså borttagen på dessa vagnar.

Å släpvagnarna litt. B17 äro inga förändringar vidtagna å plattformsdörrarna.

Under tågens gång skola samtliga dörrar å den sida där på- och avstigning icke sker vara stängda och förreglade.

Å påstigningssidan skola dörrarna vara stängda dels vid färd i tunneln och dels vid färd å sträckan Slakthuset—Örby.

Taxa.

Nu gällande avgifter för färd med linjerna 8 och 19 förbliva oförändrade, dock med det undantaget, att trafikant, som färdas på innerzonen (tunnelsträckan i riktning mot ytterzonen), icke som hittills behöver erlägga avgift även för ytterzonen, därest resan avser endast den inre zonen.

Detta betyder, att lokaltrafik kommer att äga rum på linjerna 8 och 19 i båda riktningarna inom innerzonen med samma avgifter som å stadslinjerna.

Biljetter.

I spärrarna vid Slussen och Södra Bantorget samt vid konduktörernas försäljning på vagnarna komma uteslutande nuvarande biljetter att användas.

I spärren vid Ringvägen kommer däremot att försäljas röda kvitton å 15 öre och röda övergångsbiljetter å 20 öre för dagtrafik samt gröna kvitton å 30 öre och gröna övergångsbiljetter å 40 öre för nattrafik.  Dessa röda och gröna biljetter hava införts av kontrollhänsyn och  i samtliga vid försäljningen markeras med tid och dag.

Avgiftsupptagning.                                      

Vid spärrarna kontrolleras endast till plattfor marna inträdande personer.

Ingen avgiftsupptagning för innerzonen skall ske i vagnarna å sträckan Slussen—Ringvägen för vid tunnelstationerna påstigande trafikanter.

Följande slag av avgifter kunna expedieras i spärrarna:

A. Vid  Slussen och Södra Bantorget.

1.   Enkel resa inom tunnellinjernas innerzon. Vitt 15 öres kvitto löses.
2.   Enkel resa inom tunnellinjernas innerzon och ytterzon. — Vitt 15 öres kvitto löses.
3.  Övergångsresa inom tunnellinjernas innerzon + annan linje. — Vit 20 öres övergångsbiljett löses. Markeras med plats, dag och tid.
4.  Övergångsresa inom tunnellinjernas innerzon och ytterzon med ombyte å ytterzon. - Vit 20 öres övergångsbiljett löses. Markeras med plats, dag och tid. (=3).
5.   Övergångsresa från annan linje till tunnel-linjerna för resa å dessa på innerzonen eller å innerzon + ytterzon. - - Övergångsbiljetten  viseras och makuleras.

B. Vid Ringvägen.

1.  Enkel resa inom tunnellinjernas innerzon.  -- Rött   15  öres  kvitto  löses.   Markeras med dag och tid.
2.  Enkel resa inom tunnellinjernas ytterzon. — Rött 15 öres kvitto löses. Markeras med dag och tid.  ( = 1).
3.  Övergångsresa inom tunnellinjernas innerzon + annan linje. — Röd 20 öres övergångsbiljett löses. Markeras med dag och tid.
4.  Övergångsresa inom tunnellinjernas ytterzon med ombyte å ytterzonen. — Röd övergångsbiljett löses. Markeras med dag och tid ( = 3).
5.  Övergångsresa från annan linje till tunnellinjernas inner- och ytterzon. — Övergångsbiljetten viseras  och makuleras.

Avgiftsupptagningen på vagnarna:

A. Körriktning Slussen— förorterna:

Under den tid, som tåget tillryggalägger sträckan Slussen—Ringvägen, skall konduktören, i den mån han hinner, taga upp avgift för ytterzonen av passagerare som skola utsträcka resan inom denna. Sedan tåget passerat Ringvägen skola samtliga övriga passagerare, vilka icke innehava vid Ringvägens tunnelspärr utlämnade röda kvitton eller övergångsbiljetter, vilka äro behörigen dags- och tidsmarkerade,  lösa 10 öres blå tilläggsbiljetter  för den andra zonen.  De röda övergångsbiljetterna skola viseras, de röda kvittona viseras och makuleras.                       

B. Körriktning förorterna—Slussen:

Konduktören verkställer å ytterzonen biljettförsäljning i vagnen på samma sätt som for närvarande användes och med samma biljettyper. Sedan Ringvägens tunnelstation passerats skall konduktören göra efterkontroll i vagnen, så att ingen passagerare, som löst biljett endast för ytterzonen, fortsatt förbi taxegränsen utan att lösa tilläggsbiljett för andra zonen, varjämte han viserar övergångsbiljetterna samt viserar och makulerar de röda kvittona.

I förestående beskrivning över avgiftsupptagningen har endast medtagits biljetter gällande för dagtrafiken. I nattrafiken är förfaringssättet detsamma, men nattrafiksbiljetter komma att användas.

Övergångstrafikant äger rätt att för tågombyte gående begiva sig mellan tunnelstationerna Södra Bantorget eller Ringvägen samt linje 4 vid Skånegatan-Götgatan. Likaså äger övergångstrafikant att gående begiva sig mellan tunnelstationen Ringvägen och linje 4  vid Södermannagatan -  Ringvägen för att verkställa tågombyte

Konduktör får göra biljettbyte åt passagerare enligt grunder som framgå av förut given instruktion. Han får emellertid icke byta ut biljett som försålts av annan biljettförsäljare, t. ex. i spärren å tunnelstation.

Konduktörerna på linjerna 8 och 19 skola vid köp av rabattkort hänvända sig till kontrollören vid Slussen eller till annat befäl och icke till biljettförsäljarna å tunnelstationerna.

Redovisning.

Biljettförsäljare i spärr å tunnelstation skall handhava sin biljettutrustning och redovisa kassa på följande sätt:

Biljettförsäljaren erhåller å trafikexpeditionen i Enskede ett plåtskrin, i vilket på förhand inlagts ett visst antal biljetter och rabattkort. Han kontrollerar dessa och skall sedan kvittera att han utfått denna utrustning i en kvittensbok, som behålles å trafikexpeditionen. Skrinet med innehåll medföres därefter till tunnelstationen.

Under tjänsten i spärren föres en särskild för tunnelstationerna uppgjord kontrollsedel. Avskrivning av biljetterna sker vid tjänstens början och slut samt varje hel och halv timme.

Vid tjänstens slut skall biljettförsäljaren redovisa å Enskede trafikexpeditiön. Härvid avslutas kontrollsedeln och avräkningssedeln; i vanlig ordning och dagskassan inlämnas. Därjämte skall biljettförsäljaren i en annan kvittensbok än den förut nämnda införa återstoden av de biljetter och rabattkort som han erhöll vid tjänstens början. Den återstående utrustningen och dagskassan kvitteras i denna bok av tjänstgörande å expeditionen, varefter biljettförsäljaren behåller den som kvitto. Skrinet med utrustning och avräkningssedel behålles å expeditionen för att nästa dag, med å expeditionen förnyat förråd åter utlämnas till biljettförsäljaren mot kvitto i den först nämnda kvittensboken.

Växelkassan skall uteslutande användas till växling med trafikanterna. Denna och väskan skall icke inlämnas med den övriga utrustningen.

Telefoner

A. Med anknytning till bolagets telefonväxel.

Slussen. Apparaten är placerad i expeditionsrummet i kiosken.

Södra Bantorget, Apparaten är placerad i tjänstekiosken på plattformens norra del. Den är tillgänglig genom en fönsterlucka, som kan öppnas med fyrkantsnyckel.

Ringvägen. Apparaten är placerad i tjänstekiosken på plattformens norra del. Den är tillgänglig genom en fönsterlucka, som kan öppnas med fyrkantsnyckel.

B. Lokaltelefon mellan tunnelstationerna.

Slussen. Apparaten är placerad i expeditionsrummet i kiosken.

Södra Bantorget. Apparaten är placerad i spärrkiosken.

Ringvägen. Apparaten är placerad i spärrkiosken.

För samtliga apparater med anknytning till telefonväxeln samt lokaltelefonapparaten vid Slussen hava larmklockor uppsatts på väggen utanför lokalen, där apparaterna äro placerade.

Brand och räddningsredskap

Slussen. Eldsläckare är uppsatt på väggen i expeditionen i kiosken.  Domkrafter och pallningsvirke förvaras i en lår, stående å stationsområdefes sydvästra del. Den öppnas med fyrkantsnyckel. Förbandslåda finnes å expeditionen. Sandlår är placerad på plattformens södra del. En bårvagn, som kan skjutas på spåren, är placerad invid en utvidgning av tunneln, 140 meter från Slussen.

Södra Bantorget,   Brandskåp och eldsläckare äro uppsatta på plattformen vid mittelstolpen närmast trappan till gatan. Domkrafter och pallningsvirke förvaras i en lår, stående mellan spåren utanför avskärmningen vid plattformens norra del. Den öppnas med fyrkantsnyckel. Bårvagn förvaras på samma plats. Förbandslåda finnes i tjänstekiosken på plattformens norra del. Den är tillgänglig genom en fönsterlucka, som kan öppnas med fyrkantsnyckel. Sandupplag finnes i det närmaste rummet på östra sidan under trappan. Det öppnas med fyrkantsnyckel.

Ringvägen. Brandskåp och eldsläckare äro uppsatta på plattformen vid mittelstolpen närmast trappan till gatan. Domkrafter och pallningsvirke förvaras i en lår, stående mellan spåren utanför avskärmningen vid plattformens norra del. Den öppnas med fyrkantsnyckel. Bårvagn förvaras på samma plats. Förbandslåda finnes i tjänstekiosken på plattformens norra del. Den är tillgänglig genom en fönsterlucka, som kan öppnas med fyrkantsnyckel. Sand finnes i det närmaste rummet på västra sidan under trappan. Det öppnas med fyrkantsnyckel.

Eldsläckare äro uppsatta på linjen på följande platser:

1.     På den västra väggen mitt emellan den norra tunnelmynningen och Södra Bantorget.
2.     På den västra väggen invid den senare omnämnda nödutgången.
3.    På en pelare 200 meter norr om Ringvägen.
4.    På en pelare 15 meter från den södra tunnelmynningen.

Samtliga motorvagnar, som äro utrustade för tunneltrafiken, äro försedda med eldsläckare, placerade inuti vagnen.

Nödutgång.

I tunneln finnes en reservutgång att användas vid fara. Den är belägen mellan hållplatserna Södra Bantorget och Ringvägen i tunnelns västra vägg, 310 meter söder om Södra Bantorget. Utgången leder upp till Götgatan, c:a 30 meter norr om Skånegatan. Luckorna till gatan kunna öppnas endast inifrån.

Larmapparater,

Därest biljettförsäljare under tjänstgöring vid Södra Bantorget eller Ringvägen på grund av fara anser sig behöva tillkalla hjälp kan detta ske genom att han trycker på en i spärrkiosken inmonterad knapp, varvid en larmapparat på gatan ovanför stationen sättes i funktion.

Att iakttaga  vid olyckshändelser å tunnelsträckan.

Vid olyckshändelser och missöden av olika slag skall  vagnspersonalen  i  tillämpliga delar följa instruktionens föreskrifter härutinnan. Personalen skall med anlitande av tillgänglig hjälpmateriel av domkrafter, bårar, förbandslådor, eldsläckare o. s. v. vidtaga de åtgärder, som omständigheterna bäst påkalla och med användande av telefonerna tillkalla hjälp och lämna nödiga meddelanden. Kontrollören vid Slussen skall snarast meddelas om alla i tunneln inträffade olyckshändelser och missöden.

Personalen erinras i detta sammanhang om, att i händelse kraftledningen blir strömlös, ett system lampor automatiskt tändes i tunneln. Därest belysningen på ett tåg icke fungerar, medan kraftledningen är strömförande, tändes emellertid icke den automatiska tunnelbelysningen. Efter framställning per telefon eller annorledes hos kontrollören vid Slussen kan denne dock tända tunnelbelysningen.

Stockholm den 17 september 1933.
Trafikchefen.

Södertunneln

Startsidan

Sidan uppdaterad den 16 februari 2006