Mekaniska ställverk vid Olskroken


1910 levererade Södertälje verkstäder en anläggning med två hävstångsställverk och stationsblockering.

Ställverk I låg i nordöstra änden av bangården, ställverk II i sydväst, närmast Göteborg SJ och Göteborg Bs. Ställverken hade från början följande bestyckning:   [Bkbr III]


Ställverk I
Ställverk II
Signalhävstänger
11
11
Växelhävstänger
15
16
Spårspårrshävstänger
1

Låshävstänger

6
Tågvägshävstänger
7
8
Stationsblockfält i förbindelse med andra ställverket
5
5
Blockfält i förbindelse med Marieholmsbron
2

Stationsblockfält i förbindelse med stationsinspektorsexpeditionen
11
9
Linjeblockfält
1
2 + 1 signalförreglingsfält

I ställverk II fanns dessutom ett dubbelt fällbomsvindspel.

1914 tillkom några hävstänger och blockfält, framför allt i ställverk I.  Leverantör: Södertälje

1915 borttogs en del blockfält i ställverk I och nya blockfält tillkom bland annat för linjeblockering och medgivanden mellan Olskroken stlv I och Tingstad. Detta hade samband med att säkerhetsanläggningen för Marieholmsbron kompletterades. Leverantörer: Södertäje och Siemens Schuckert.
Dubbel korsningsväxel vid ställverk II
Ovan: Dubbel korsningsväxel vid ställverk II [Sveriges Järnvägsmuseum]

Hävstänger och blockfält
Bilden ovan, från SJ banlära sid 218, visar ställverk I
Vinkelhjul för trådledningar
Ovan vinkelhjul och spårbrygga för de trådledningar som överförde ställverksvaktens manövrer till bangårdsobjekten. Fotograf och årtal okända  [Sveriges Järnvägsmuseum]

Stationsblockapparat
Ovan: Stationsblockapparaten.  Bild: Sveriges Järnvägsmuseum


Signalinstruktionsritning daterad september 1914. På grund av ritningens omfång har det varit nödvändigt att skanna in den i tre delar. Nedan visas först östligaste delen, kring ställverk I:
Signalinstruktionsritning

Nedan visas bangårdens mittparti. Överlappar med utsnittet ovan; ställverk I syns i högerkanten. Huset nere till vänster är godsmagasinet. 
Signalinstruktionsritning

Nedan den ritningsdel som avser området kring ställverk II. Denna ritningsdel överlappar obetydligt den del som återges närmast ovan. Nere till vänster skymtar försignalen vid dubbelspåret från Göteborg SJ. Spåret till SJ kolupplag har rätvinkliga korsningar med BJ-spåren. Signal X är en skivsignal. Ovanför SJ-spåren går Västkustbanan på sin väg till BJ-stationen. Vägövergångarna VI och V2 sköttes från ställverk II.

Signalinstruktionsritning




Utfarten mot Sävenäs ca 1930. Den höga byggnaden till höger innehöll en sugtransformator för eldriften. Sådana transformatorer är numera  uppsatta utomhus. [Järnvägsmuseet, bild Jvm.KDAF02931]

1931 byttes semaforerna mot ljussignaler, och fällbommar elektrifierades.

1939 ersattes de mekaniska ställverken av ett elektriskt ställarställverk.

Huset för ställverk II stod kvar till omkring 1960.


Källor

[Bkbr III]  SJ bankonstruktionsbyrå, liggare över säkerhetsanläggningar, band III. Riksarkivet Arninge


Göteborgssidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 juli 2019