Snabbtåg - anpassning av signalanläggningar mm

SJ snabbmotorvagnståg Xoa5


Mot slutet av 1940-talet var högsta hastighet mximalt 120 km/h, men detta endast på ett fåtal sträckor. Med motorvagnståg kunde man köra snabbare än med loktåg; påverkan på banan blev lägre med lättare materiel. 

I september 1948 tog SJ i bruk snabbmotorvagnståg typ Xoa5. Den privata Bergslagsbanan hade då redan satt in sina snabbmotorvagnståg, senare benämnda Xoa8. Det är inte känt för mig vilka anpassningar av signalanläggningar som behövde göras på Bergslagsbanan, men på SJ gällde det framför allt att garantera att försignalernas signalbilder var väl synliga på tillräckligt avstånd från huvudsignalen och att varningssignaleringen vid plankorsningar kopplades in tillräckligt tidigt.

1948 fick Xoa5 köra 130 km/h bara på ett fåtal sträckor, men även i övrigt fick snabbmotorvagnstågen oftast köra 10 km/h mer än loktåg. Överlag höjdes hastigherna, och sedan infrastrukturen anpassats blev det 130 km/h på fler sträckor. Spår, broar, kontaktledning och signalanordningar måste anpassas för att möjliggöra höghastighet.  

Signaler

En av de första 130-sträckorna var Hallsberg - Falköping. Vid några stationer på sträckan hade försignalerna våren 1948 ännu inte flyttats ut för att medge högre hastighet, och detta arbete prioriterades. Kabel omdirigerades från andra signaltekniska projekt. Sidotågvägslyktor (som gav differentierad information beroende på om huvudsignalen visade kör med ett eller flera sken/vingar) ansågs angelägna på höghastighetslinjer. Helst installerade man sådana lyktor samtidigt på en längre sträcka så att signaleringen blev konsekvent. Sidotågvägslyktorna infördes successivt på hela SJ-nätet.  
 
Den högre hastigheten gjorde det angeläget att se till att försignalerna faktiskt blinkade så frekvent som var föreskrivet. Annars kunde föraren på ett snabbgående tåg missa signalen. Placeringen av en del huvudsignaler kunde också behöva ses över för att garantera siktbarheten.

Automatisk tågkontroll (ATC) hade provats på sträckan Ulriksdal - Upplands Väsby under första halvan av 1940-talet. Fyra lok var utrustade med anordningar som bromsade tåget om föraren inte kvitterade varningen vid restriktiv signal. Systemet ansågs inte tillräckligt flexibelt, och SJ bedömde dessutom att andra investeringar gav större säkerhetsökning. ATC kunde införas senare om ett bra system blev tillgängligt, men ansågs inte nödvändigt för att köra 130 km/h.

En fråga kom upp om det borde sättas upp speciella hastighetstavlor för snabbtåg. Halmstad - Nässjö järnväg, som ju sedan länge körde snabbvagnar med överhastighet, hade tydligen särskilda tavlor. De runda eller halvcirkelformiga tilläggstavlorna med avvikande hastighet för vissa tågtyper fanns inte i SJ säo 1947, däremot 1959. Kanske börjdade de införas i samband med snabbtågssatsningen? 


Vägskydd

Automatiska vägskydd och tågankomstsignalering måste anpassas så att förvarningstiden blev oförändrad trots högre hastighet. Spårledningar för vägskyddsanläggningar kunde då ibland bli så långa att det behövdes fler seriekopplade batterier för matningen.  

SJ signalchef Ture Hård ansåg att alla plankorsningar vid linjer där loktåg kunde köra 120 km/h (och motorvagnståg 130) borde vara försedda med vägskyddsanordningar, men detta var förstås omöjligt att genomföra.

Signalsäkerhetsanläggningar 

Växellås och andra anordningar som var förbundna med spåret riskerade större påkänningar vid högre hastighet och måste därför ses över. På en del platser, t ex Alvesta och Hässleholm, fanns växeldriv utan särskild låsanordning, därför ville man här inte tillåta större hastighet än 90 km/h. Vissa större bangårdar saknade spårledningar i tågspåren, detta gällde t ex Nässjö och Eslöv. Där borde man inte medge överhastighet för motorvagnståg.

I synnerhet på Södra Stambanan pågick mycket dubbelspårsarbeten, vilket även förde med sig att en del signalsäkerhetsanläggningar var urkopplade, något som medförde extra hastighetsnedsättningar för alla tåg. . 


SJ-skrivelser om snabbtågsanpassning på Västra Stambanan 1948

Södra Stambanan - signalsäkerhetsanläggningr, anpassning av vägskydd mm, skrivelser 1951

Södra Stambanan - hastighetsnedsättningar mm 1951 - 1952Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 23 juni 2013