Järnvägselektrifiering Själland 16 2/3 Hz. Svenskt förslag 1954.

In 1954 Swedish State Railways chief electrical engineer Th Thelander presented a report outlining the possibilities of electrifying the mainlines on the danish island of Sjaelland. Thelander proposed 15 kV 16 2/3 Hz AC, the same system as used in Sweden, Germany and a few other european countries. Substituting steam with diesel-electric locomotives was also a possibility, and in the end Denmark choose to dieselize with locomotives built by swedish firm Nohab under license from GM (and with traction motors and other components from GM).

Mainline electrification in Denmark came in the 1980's, with 25 kV 50 Hz. Electrification of Copenhagen suburban services (S-tog) started in the 1930's and uses 1.5 kV DC.    

Den rapport man kan läsa på länkarna längst ned på denna sidan var en uppföljare till undersökningsresultat som Thelander tidigare redovisat (oklart när och i vilken form).

Av rapporten framgår inte på vems uppdrag Thelander arbetade, men i skriften Analysis of competitive relations between railway operating systems från 1956 uppger Thelander att det var en del i en utredning som startades av danska ingenjörsvetenskapsakademin.

Thelander tänkte sig elektrifiering enligt kartan nedan. Nordbanen till Hillerød ingår; den blev på 1960-talet elektrifierad med 1500 volt likström, samma som S-tågen, och snart också helt inlemmad i S-banen. København - Helsingør blev så småningom DSB första växelströmselektrifiering - med 25 kV 50 Hz.

Lyntog (snabba fjärrtåg mellan Själland och Jylland) skulle enligt Thelanders förslag fortsätta som dieselmotorvagnståg även efter en elektrifiering. 


Min tolkning av några punkter i rapporten:

Ånglok och diesellok är tunga och har "obetydlig överbelastningsförmåga"  Elektrolok är fördelaktiga, i synnerhet om de utförs som ramverkslok, vilka kan göras robusta och lätta. Linjeloken bör vara av den svenska Da-typen. För växlingstjänst föreslås SJ typ Ud. För motorvagnstrafik föreslår Thelander fordon "i principiell överensstämmelse med den i Sverige använda typen Xoa7" (senare benämnd X7).

Man bör planera för en maximal hastighet av 150 km/h.

Elmatningen bör ske från ett fåtal omformarstationer och med frekvensen 16 2/3 Hz. Att använda 50 Hz för tågdriften ger snedbelastning på trefasnätet och telestörningar som växer med frekvensen. Växelströmsmotståndet (impedansen) ökar också med frekvensen. Direktmatade 50 Hz-motorer är "volyminösa" och mindre robusta än andra typer av traktionsmotorer. Alternativet med likströmsmotorer är också dåligt - bättre att ha ett fåtal stora omformare än att utrusta varje lok med en likriktare, tyckte Thelander.

Åtta mobila omformaraggregat är lagom:

Kostnaderna för omformarstationerna kan hållas nere genom att göra stationerna källarlösa. Ytterligare kostnadsreduceringar är möjliga genom att inte fjärrstyra kopplingscentraler.

Inköp av elkraft borde inte bli någon betungande kostnad - de danska ångkraftverken producerar oftast effektivt, bland annat genom att använda sekunda bränslen [stenkol av låg kvalitet och jylländska brunkol uppblandade med olja]. Och snart skulle Sverige få ett vattenkraftöverskott som Danmark kunde utnyttja. Kraftnätet i Skåne var under utbyggnad, och ytterligare en 150 kV-kabel till Själland verkade vara på gång. Thelander tyckte att en så nyttig verksamhet som DSB kunde få förtur till svensk överskottskraft.

Telestörningar var inget stort problem vid tågdrift med lågfrekvent växelström. Järnvägens teleförbindelser borde i vilket fall utökas och läggas i jordkabel för att ge ökad kapacitet och minskat behov av underhåll. Kablifiering hade för övrigt redan beslutats för sträckan Köpenhamn - Korsör.

Eventuella störningar på signalsystem vid parallellgående likströms- (S-bane) och växelströmsbanor tag inte upp i rapporten.

Dieselfiering kan verka ekonomiskt tilltalande från finansieringssynpunkt, men "en hård kraftinsats med snabbt inträdande gynnsamma verkningar är i allmänhet att föredraga...". Alltså rekommenderas DSB att elektrifiera!  Men DSB köpte diesellok från Sverige (med delleveranser från såväl USA som Danmark) istället för Da, Ud och Xoa7.

Thelanders rapport

Inledning

Dragkraften

Kraftförsörjningen

Tåguppvärmning

Ledningsanläggningar

Allmän kostnadsöversiktSJ medverkan i elektrifieringsprojekt utanför Sverige

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 29 juli 2022