SJ signalsäkerhetsanläggningar i Stockholmsområdet: Elektriska ställverk med mekaniskt förreglingsregister.

Det första elektriska ställverket i Sverige levererades av Siemens Schuckert till Nyboda 1910. Enligt SJ:s årsberättelse för 1912 (SOS: Statens Järnvägar)  togs anläggningen i bruk den 5 februari 1912. Nyboda var en förgreningsväxel där Slakthusbanan vek av från Västra Stambanan mellan Liljeholmen och Älvsjö.  

SJ banlära bild 131. Ställverkshus Nyboda
Exteriörbilden är från SJ banlära 1916, band 2 sidan 159

Bilden på ställverksapparaten kommer från Sveriges Järnvägsmuseum (KBBA00828), och togs 1936 efter att apparaten tillförts muséet. Den lär fortfarande finnas i ett av muséets magasin.
 

Att man provade den nya tekniken just i Nyboda skall enligt en uppgift ha berott på att markförhållandena gjorde att det var olämpligt med ett (tyngre) mekaniskt ställverk. På bilden ser det dock ut som om ställverkshuset står på berg, så det kanske var andra orsaker som avgjorde, exempelvis att platsen bara hade ett fåtal växlar och signaler. Det bör därför ha varit enkelt att klara trafiken även om ställverket skulle krångla.

Ställverket hade ursprungligen endast två signalställare och tre växelställare, samt fyra blockfält för linjeblockering. Senare tillkom fler ställare.  I denna ställverkstyp hade signal- och tägvägställarna kombinerats. Ställarna var vridställare av samma typ som på nutida elmekar. Kontrollfönstren med sina färgskivor hade dock ett annat utförande

Ställverksapparaten togs om hand av Järnvägsmuseum, och skall finnas i magasin i Gävle .

Mer om Siemens typ 1907

Erfarenheterna av ställverket i Nyboda var uppenbarligen goda. Ca 1913 kom en större anläggning, i Hagalund (Solna).    
I norra änden av bangården fanns ställverk I, som hade elva växelställare, tre signalställare och två medgivandeställare. Det är antagligen ställverk I som syns på nedanstående interiörbild från Sveriges Järnvägsmuseum.


Ställverk II hade totalt sju ställare.

Båda ställverken hade anslutning till linjeblockering.
Växeldrif, semafor, ställverkshus
Bilden ovan, från Sveriges Järnvägsmuseum, visar ett av ställverken i Hagalund, ett elektriskt växeldriv och en likaledes elektrisk semafor.Södra ställverkshuset i Hagalund syns på dessa två bilder från Siemens & Halskes skrift Elektrische Stellwerke für Weichen und Signale 1915.Efter att dessa anläggningar byggts gick man över till ställverksapparater av Siemens typ 1912, som senare tillverkades även av Ericsson. En plats i Stockholmsområdet som fick elektriska ställverk av typ 1912 var Älvsjö.


Källor


Kungliga Järnvägsstyrelsen, konstruktionsbyrån: Uppgifter rörande växel- och signalsäkerhetsanläggningar vid SJ. Band 1 – 7, i SJ centralarkiv (numera Riksarkivet).

SJ banlära 1916, andra bandetStockholmssidan

Startsidan


Sidan senast uppdaterad den 30 december 2015