Nedanstående rapport finns i arkivhandlingar från SJ elektrotekniska byrå, dnr 40047. Texten är OCR-tolkad från en bild av en dålig kopia, så vissa detaljfel kan finnas


Signalingenjören
Ombyggnaden
Stockholm C

Redogörelse för felsökningsarbetet vid störning å Cst signalställverksanläggning 24.2.55

(tiduppgifterna äro ungefärliga)

Klockan 19.50 anmäldes till passningshavande signalreparatören att tunglägeskontrollen i signalställverket plötsligt uteblev för de från ställverket elektriskt manövrerade växlarna,

Klockan 19.55 anlände reparatören till ställverket och. konstaterade att ca 1/3 av växlarna voro berörda av störningen. Han frågade ställverkspersonalen om den sett, huruvida felet inträtt i samband med omläggning av någon växel. Personalen kunde ej lämna någon säker upplysning, men sade att, därest felet uppkommit vid omläggning av växel, någon av växlarna 56a/b, 92a/b och 94a/b möjligen kunde ha varit störningsorsak

Klockan 20.00 begav sig reparatören ut på bangården till växlarna 56a/b, vilka befanns ligga i mellanläge. Utan att röra dessa återvände han till ställverket och skiljde ifrån den kabel, över vilken dessa växlars kontrollström matades ut. Därefter utbyttes den säkring som vid störningen bränts sönder mot en ny hel säkring. När denna sattes in, gick dock även den sönder.

Klockan 20.10  Reparatören valde att undersöka de närmast ställverket liggande av ställverkspersonalen som tänkbar störningsorsak angivna växlarna 94a/b, vilka han okulärt avsynade med huvudvikt på kontaktbryggorna i växeldriven, men inga felaktigheter kunde upptäckas, varför han återvände till ställverket i avsikt att tillkalla förstärkning av signalreparatörspersonal.

Klockan 20.20 uppringdes signalmästaren, vilken omedelbart beordrade 2 man som hjälpare i undersökningen. Reparatören, som nu släppt tanken på att felet kunde ha uppstått i samband med en växelömläggning, skiljde ifrån några av de 17 i detta sammanhang aktuella från ställverket utgående växeldrivkablarna i syfte att finna kabelfel hos någon av dem. Han valde därvid sådana kablar, som kunde misstänkas ha blivit påverkade av en på samma dags morgon inträffad tågurspåring mitt för ställverket.

Klockan 20.30 anlände den förste förstärkningsmannen och efter diskussion beslöts att samtliga 17 kablar metodiskt skulle frånskiljas.

Klockan 20.45 anlände den andre förstärkningsmannen, som informerades om läget och deltog i frånskiljningen,

Klockan 20.55 var frånskiljningen utförd och samtidigt anlände signalmästaren. Det kontrollerades, att ingen ström utgick och en säkring insattes, vilken också höll, härefter pålades kabel för kabel av de frånskiljda kablarna och säkringen iakttogs. För sistnämnda ändamål användes en testlampa. Då något över halva antalet kablar pålagts gick säkringen plötsligt sönder, dock utan att detta kunde sättas i samband med någon viss kabels påläggning. Säkringen ersattes med en ny, vilken även den gick sönder. Vid förfrågan hos ställverkspersonalen upplystes att något handgrepp som kunnat påverka undersökningen icke hade utförts.

Klockan 21,15 frånskiljdes de nyligen pålagda kablarna i syfte att förnya den metodiska kabelpåläggningen och kontrollen av säkringen.

Klockan 21.30 påbörjades ånyo kabelpåläggning kabel för kabel. När kabeln till växlarna 84a/b pålades (den 15:e kabeln) gick säkringen sönder.  Kabeln lossades och ny säkring insattes, vilken höll. Resterande två kablar pålades och säkringen höll alltjämt, varför man konstaterade, att felet låg i kabeln till växlarna 84a/b.

Klockan 22.05 uppringdes signalingenjören, vilken orienterade» om vad som hänt och vad som vidtagits. Det upplystes, att felet begränsats till växlarna 84a/b och att den egentliga störningsorsaken nu skulle utredas.

Klockan 22.10 påbörjades sådan omläggning för hand av växlarna på bangården att korrespondans kunde ernås mellan växelläge och växelställarläge. Arbetet försvårades av pågående tåg- och växlingsrörelser.

Klockan 22.25 anlände signalingenjören, varvid återstod att ordna korrespondans för växlarna 92a/b, 94a/b och 96a/b.

Klockan 22.30 bragtes växlarna 94a/b i minusläge för att korrespondera med växelställarehandtaget.  I samma ögonblick försvann tunglägeskontrollen för hela den tidigare störda växelgruppen, beroende på att säkringen återigen brast.

Klockan 22.35 frånskiljdes kabeln för växlarna 94a/b och en ny säkring insattes, vilken höll. Den tidigare avlagda kabeln för växlarna 84a/b testades och befanns felfri, varför den pålades. Säkringen höll alltjämt.

Klockan 22.40 avsynades växel 94b och därefter växel 94a, vilka båda fortfarande lågo i minusläge.  I  växeldrivanordningen för växel 94a befanns ett kontaktbleck vara deformerat så kraftigt att störande kortslutning åstadkoms mellan tvenne kontaktfjädrar.  Då växeln vevades över i plusläge försvann felat och deformationen kunde icke observeras.

Klockan 22.50 hämtades en ny kontaktplint från signalverkstaden och plinten med det felaktiga kontaktblecket utbyttes. Samtidigt pålades kabeln för växlarna 94a/b i ställverket.  Säkringen höll alltjämt. Växlarna provades genom omläggning.

Klockan 23.20 fungerade växlarna 94a/b på avsett sätt.

Klockan 23.25 fungerade hela ställverket felfritt.

Den omständliga och tidsödande undersökningen förklaras av att felet endast yppade sig. när växel 94a intog minusläge. Till minusläge vevades växeln då och då av den personal, som ute på bangården lotsade fram tåg- och växlingsrörelserna. Av rapporten framgår att växeln torde ha vevats till minusläge bl.a i tidsintervallen 20.55 - 21.15 och 21.30 - 22.05.


                                                                                                                                                                                                                                Lejdström

Cst ställarställverk

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 december 2005