Marma - Sandarne Järnväg  MaSJ


Sandarne ligger strax söder om Söderhamn. Ostkustbanans gamla sträckning, som numera endast används för viss godstrafik, passerar  i  samhällets västra utkanter.

Den normalspåriga Marma - Sandarne järnväg (MaSJ) öppnades 1858. Syftet var främst att transportera sågade trävaror från Askesta vid sjön Marmen till hamnen i Sandarne.  Fram till 1925 drevs även persontrafik. 1970 nedlades flottningen i Marmen, och i mitten av 1970-talet var större delen av banan slopad. Den korta sträckan från ostkustbanan till fabriken (numera Arizona Chemical) i Sandarne ligger kvar, men används bara i begränsad omfattning.  Den kvarliggande sträckan syns på den ej skalenliga skissen nedan. Bortom hindertavlan till vänster på skissen fortsatte banan till F15, och rälsen tycks ligga kvar i varje fall en kort bit.

Längs sträckan vid hindertavlan finns vad som liknar fundament för kontaktledningsstolpar. Det finns uppgifter om att man i något skede skulle elektrifiera banan och började sätta upp kontaktledningsstolpar. Sedan ändrades planerna, och stolparna kapades. Detta verkar rimligt; hade fundamenten varit avsedda för en kraftledning hade de kanske varit placerade på större inbördes avstånd och gärna en bit från spåret. I ett inlägg i järnvägsforumet Postvagnen tror man dock inte på teorin om påbörjad elektrifiering - den sträcka som nybyggdes 1945 för att komma runt delar av flygfältet saknade stolpfundament, liksom förbindelsen till Ostkustbanan. Däremot fanns fundament längs en sträcka som togs ur bruk 1945. Ostkustbanan fick eldrift först 1953, alltså verkar det osannolikt att Marma - Sandarne börjat elektrifieras enligt SJ:s system. Men man kan förstås ha haft ett lokalt elektrifieringsprojekt med likström - sådant förekom på många industribanor.


Ovan:  Det ganska kraftigt lutande anslutningsspåret till ostkustbanan (Sandarne f d OKB-bangård i bakgrunden)

Till höger:  F d OKB-bangården. Växeldrivet ligger fortfarande kvar, men signalerna är borta. Marma - Sandarne-banan passerar på viadukten ovanför f d OKB, och MaSJ anslutningsspår går bakom min rygg.


Gamla skivsignaler i Sandarne

Det från signalteknisk synpunkt intressanta med Sandarne är de två förfallna skivsignaler som fortfarande står kvar. Sådana enkla signaler fanns fram till 1950-talet på ganska många f d enskilda banor. SJ ville gärna ersätta dem med mer synliga semaforer eller ljussignaler. Däremot var skivsignalerna säkert fullt tillräckliga på MaSJ, som efter 1933 inte hade någon allmän trafik, utan mer var att betrakta som ett industrispår. Troligen var signalerna, i varje fall på senare år, direkt förbundna med  anslutningsväxeln till OKB respektive yttersta växeln på MaSJ-bangården i Sandarne.  De fungerade i så fall som ett slags växeltavlor. I varje fall växeln vid infarten till bangården var på detta sätt kopplad till växelstället med en stång, detta enligt en person som bodde i Sandarne och ofta åkte med på loket.
 

 

Skivsignalen vid OKB-växeln


Ovan:  Skivsignalen skymtar bland träden till höger. Hastighetstavlan motiveras av den korta spårledningen till halvbommarna.

Till höger:  Samma plats i andra riktningen. Signalen har intagit ett mellanläge mellan stopp och varsamhetOvan:  Mellan signalens manöverstång och växeln går en mekanisk förbindelse. Stången är dock inte längre ansluten i växeländen.  Syftet med denna stång var antagligen att låta signalen styras av växeln (alltså istället för växellykta/växeltavla). Man kunde också tänkas ha haft direkt förregling på liknande sätt som förekom för semaforer.

Till höger detaljbild på den rostiga signalskivan, som tidigare bör ha varit rödmålad. Hålen har till syfte att dels minska vindens påverkan, dels göra signalen mer synlig på avstånd. Det fanns även en liten skiva som var synlig när signalen visade varsamhet. De flesta skivsignaler hade ingen sådan anordning, utan signalen var i det närmaste osynlig när den inte visade stopp.

Till vänster syns en elektrisk ledning på signalmasten. Signalen har uppenbarligen haft en elektrisk lykta.


Ovan till höger:  Mellan gamla ostkustbanan och den helbomsförsedda korsningen passerar banan över Kustvägen mot Söderhamn.


Nedan till höger:  Spåret passerar denna byggnad nära grindarna till industriområdet vid banans östligaste ändpunkt
Skivsignalen vid infarten till MaSJ bangård

Denna signalmast lutade ganska kraftigt, och var skymd av träd. Signalen hade kvar sin lykta. Däremot verkade stångförbindelsen till växeln ha försvunnit.

Till höger  syns manöverstången samt  den elektriska  anslutningen för belysningen

 


Ljussignaler vid flygfältet

När F15 anlade sitt flygfält i början av 1940-talet, drogs MaSJ i en sväng runt flottiljen.  När nya flygplan krävde längre start- och landningsbanor, ordnades en plankorsning. Flygledaren kunde stoppa tågtrafiken med ljussignaler. Enligt bild i ÖSJ-bladet 2-1990 sid 75, handlade det om vanliga tvåskenssignaler.  Flygledaren kunde också övervaka om ett tåg var på väg mot korsningen, i så fall fick piloten order att vänta.  Kanske fanns en spårledning/spårledningar på båda sidor om plankorsningen?

Inte bara gamla järnvägssignaler, utan även en skylt från Kungliga Telegrafverket fanns kvar i Sandarne!

Samtliga bilder tagna den 15 september 2006


Källor

Freding, Mats: "Industrilok i Gästrikland och Hälsingland", SJK småbaneavdelning 1992

Lavesson, Göran: "Svensk järnväg, som korsade flygfält" i ÖSJ-bladet 2-1990 s 75

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 februari 2012