Elektriska ställarställverk i  Halmstad

Elektriskt ställverk för Halmstad C

1929 skaffade HNJ ett elektriskt ställverk (ställarställverk med mekaniskt förreglingsregister) till Halmstad C. Detta ersatte ställverk IV.


Här visas några utsnitt från en förslagsritning från 1929 [3 signalsektionen, 12/30]. Först infarterna från Halmstad N (signal B) och från Sperlingsholm (HNJ, signal A).  Signal B skulle visa kör med ett grönt sken oavsett tågväg. Dessutom skulle den ha två "försignalsken"  för utfartsdvärgsignalerna (sic!) i andra bangårdsänden.  Signal A skulle föregås av en huvudsignal X, som skulle skydda några växlar samt vägövergången V1 för Kvarnvägen. I riktning från Halmstad C skulle Kvarnvägen skyddas av en signal Y. Om Y visade stopp skulle utfartssignal C visa blinkande grönt sken. Alltså inga särskilda försignalsken i detta fall.  På motsvarande sätt skulle utfartssignal D visa blinkande grönt vid stopp i Halmstad norras signal A före Västkustbanans korsning med Kvarnvägen. Det fanns ju många plankorsningar i norra delen av Halmstad. Två av dem syns på ritningsutsnittet ovan.
 

Ovan syns mittdelen av bangården, med ställverkshus och "utfartsdvärgsignalerna" i riktning mot rangerbangården. Varje sådan siganl hade en bokstavsbeteckning, t ex J, K, L. 

Slutligen visas området mellan Halmstad C bangård och ställverk III. Semafor J1/2 står kvar som förut.

De blå ritningsutsnitten kommer från SJ ritning C4612, och visar planritning över ställverkshuset samt detaljbild av den nya blockapparaten som sattes upp för att binda samman det nya ställverket med den gamla anläggningen på rangerbangården. 

Det nya ställverkshuset var en låg byggnad i förlängningen av en av mellanplattformarna. Redan 1935 var man tvungen att utvdiga ställverkshuset. Detta berodde på att matningen till bangårdsbelysningen ändrades, och att en transformator skulle placeras i ställverkshuset. 
Enligt en lista från Signalbolaget hade det nya ställverket 34 ställare (1959 var 44 ställare i bruk), och manövrerade SJ hade 1930 tankar på att  låta HNJ-ställverket ta över även det område som betjänades av ställverk III. Detta skulle kräva följande kompletteringar:  [Skrivelse 1930-04-24, 3 signalsektionen 12/30]
Ändringen förutsatte dock att det korsande 1067-spåret vid ställverk III togs bort, och  var väl kanske därmed inte realistisk.

I samband med Västkustbanans elektrifiering byggdes spårsystemet om. SJ banbyrå skrev den 18 september 1934 till HNJ om detta. I skrivelsen nämns även, att tidsbrist hindrade planerad ombyggnad för att slopa ställverken vid rangerbangården och låta deras uppgifter övertagas av ställverket vid Halmstad C.

Stations- och ställverkshus
Ovan syns ställverkskuren i april 1977

Del av ritning för illuminerad spårplan
Ovan visas anläggningens centrala del 1962. Korsningarna med 1067-spåret till vänster, utfarter mot Göteborg och Nässjö till höger [del av ritning över illuminerad spårplan]


Utbildning av ställverksvakt 1962 eller senare [Sveriges Järnvägsmuseum, bild KDAK00495]

Ritning mellersta och södra delen 1962 [Sveriges Järnvägsmuseum]

Ritning norra delen 1962 [Sveriges Järnvägsmuseum]

Förreglingstabell 1959 [Sveriges Järnvägsmuseum]

Illuminerad spårplan 1959 [Sveriges Järnvägsmuseum]

 

Elektriskt ställverk för rangerbangården

I samband med anläggandet av detta ställverk skulle även elmek-ställverket vid Halmstad C byggas om. Bland annat skulle fyra växelställare och tio signalställare tillkomma. Detta hade samband med nya tågvägar.

Det är inte klart när det nya ställverket för Halmstad Rbg togs i bruk. Den 6 augusti 1950 skriver Signalbolaget till Ebr att man börjat arbeta på den illuminerade spårplanen för detta ställverk, och vill ha besked om aviserad ändring av spårplanen snarast möjligt. Man ville inte gärna stoppa upp arbetet, eftersom träskivorna kunde ta skada om målningen inte gjordes i ett svep, och dessutom skulle skyltmålaren bli tvungen att sysselsättas med annat.  I december 1951 skriver Ebrsi till signalbolaget angående vissa konstruktionsdetaljer på ställverksapparaten.  Förslag till ny signalbeskrivning för Halmstad C kom i juni 1952, och kan tänkas ha samband med nya ställverket för rangerbangården. En gissning är därför att nya Rbg-ställverket togs i bruk tidigast 1952.    [Ebrsi 6-46/50, Riksarkivet Arninge]

Så här såg anläggningen ut 1959 [utsnitt ur ritning över illuminerad spårplan]


Illuminerad spårplan för rangerbangården

Ställverksapparaten vid rangerbangården hade elektriskt förreglingsregister och var av den s k Ångetypen (man hade tänkt sig att första installationen av denna apparattyp skulle bli i Ånge) med två rader av ställare för signaler respektive växlar.

Översiktsritning 1959  [Sveriges Järnvägsmuseum]

Förreglingstabell 1952 [Sveriges Järnvägsmuseum]

Spårledningsritning 1959  [Sveriges Järnvägsmuseum]

 

Källor

SJ ritning C 3196 och övrigt material i 3 signalsektionens handlingar, Landsarkivet Göteborg
Handlingar i Riksarkivet Arninge

Signalfakta
Halmstad

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 mars 2017