1935 fanns planer på att fjärrstyra Uppsala Norra och vissa vägskydd i norra Uppsala. Signalbolaget offererade en fjärrmanövrering enligt CTC-principer; närmare bestämt den variant som kallades CTL (Central tågledning) och senare infördes på Saltsjöbanan.  I Uppsala löstes emellertid fjärrmanövreringen på annat sätt, i samband med det nya centralställverk som tillkom några år senare.

Materialet nedan kommer från SJ bantekniska byrå, signalavdelningen, diarienr bbrsi240/42, och finns i volym Bbrsi EI:13 i riksarkivet.


SIGNALBOLAGET

Stockholm den 1 mars 1935
Vår ref 3287

1935
Kungl Järnvägsstyrelsen
Bantekniska byrån
Signalavdelningen
Stockholm

Ang. C-T.C.-anläggning för Uppsala Norra

Härmad översändes offert och förslag till C.T.C.-manövrering från Uppsala Central av fällbommarna vid Skolgatan - Fabriksgatan, Svartbäcksgatan, Dalgatan och Fjärdingsvägen inom Uppsala stad, ävensom C.T.C-manövreringn av växlar ooh signaler vid stationen Uppsala Norra.

Vi offererar

A.         C.T.C.-materiel.

1)  1 st manövercentral enl ritning 32-657, bestående av låda av trä, monterad spårplan och manöverpanel, den senare försedd med erforderliga apprater för manövrering av 4 st. manövermottagare
  Kronor 2.500

2)  1 st relästativ liknande ritning 32-627, monterat med

97 st reläer
13 st väljare
31 st polariserade reläer              
Kronor 5.290:-

3)  4 st manövermottagare enligt ritning 31-742 varje mottager monterad med  1 st selektor
38 st reläer
3 st väljare  
för mottagning av 11 olika manöversignaler, à kr 1.600:-  
Kronor 6.400:-

4)    4 st. indikeringssändare enligt ritning 31-742,
varje sändare monterad med:
21 st. reläer
3 "  väljare
8 "  polariserade reläer för 7 indikeringar, à.  kr. 1.450:--.........Kronor 5.800:—

5)    1 " indikeringssändare enligt ritning 31-742,
men monterad med:
17 st. reläer
3 " väljare
3 " polariserade reläer för 2 indikeringar och 5 blindindikeringar, Kronor 1.225:—

B.  . övrig materiel.

Förutom ovan upptagen C.T.C.-materiel offereras följande:

6)  100 st. likströmsreläer enligt ritning 36-244 med 4F och 4B beroende kontakter, spårreläer och manöverreläer, à  kr. 94:—...Kronor 9.400:—

7)   21 "  likströmsreläer enligt ritning 36-257 med 6P och 6B beroende kontakter, manöverreläer, à  kr. 123:— ................Kronor 2.583:—

8)   18 "  d:o med inbyggd kopparoxidullikriktare, ljusreläer, a kr. 123:—...................Kronor 2.214:—

9)   16 "  likströmsreläer enligt ritning 36-257 med  kopparkontakter, kontaktöppning c:a 7 m/m, motorstartreläer, à  kr. 123:—.............Kronor 1.968: —

10)    8 "  2-fas-treställningsreläer, typ Gr, med 6N och 6R oberoende kontakter, SS-reläer, à  kr. 293:— ................... Kronor 2.344:—

11)    6 "  kamskivereläer enligt ritning 145150, à kr.   45 :- ............................Kronor  270: —

12)    3 satser drivreläer för d:o, à.  kr. 90:~........Kronor  270:—

13)    2 st. växeldrivanordningar enligt ritning 67894, med inbyggd tungförregling, dubbla kontrolllinjaler, enfasmotor 220 volt, 50 per., back-gångsspärr, smörjnipplar för trycksmörjning, dubbel kabelbox för montering å fristående stolpe, böjlig slang för ledningarna mellan boxen och drivanordningen, à  kr. 825:— ......... Kronor 1.650:—

14)  6 st. elektriska förreglingsanordningar enligt ritning  39-285, inkl- kontrollampa 12 volt, 24 watt kapslad likriktare för lämnande av ström till spärrmagneten, transformator 220/12 volt för lampan och likriktaren samt fristående kabelbox med skyddsslang,      à kronor  410:— .. Kronor 2.460.
.............
15)    1 " metallikriktare, 24 volt, 3 amp.    ..... à kr.   238:—
...........'
16)         4    »    d:o med 3 säkringar, 24 volt, 0,25 amp..à kr 61....Kronor 244:-  

17)        8    "    d:o, 12 volt, 0,5 amp., à kr. 61:.........Kronor 488:-

18)        1    "    d:o,  120 volt,  RH 1110....................Kronor 63:75

19)      13    «    metallikriktare för spår ledningar, typ  RH 30272, prim.  220 volt,   50 per.  sek.  6 volt, 2 amp., à kr. 63:*75 ...............Kronor 828:75

20)        1    "    automatisk laddningskontroll RH 52151......Kronor  100:-,

SAMMANFATTNING
                   
1)    1 st.    manövercentral    2.500    —   
2)    1    "    relästativ    5.290    —   
3)    4    "    manövermottagare    6.400       
4)    4    "     indikeringssändare N    5. 800         21.215:—
6)    1   "            "                                  1 225                   
6)    100    "    likströmsreläer    9.4OO:—       
7)    21    "      "       2.583:—       
8)    18    "      "       2.214: —       
9)    16    "       "        I.968: —       
10)    8    "    2-fas-treställningsreläer    2.344: —       
11)    6    "    kamskivereläer    270:—       
12)    3  satser drivreläer                 270:—       
13)    2 st.    växeldrivanordningar    1.650:—       
14)      6 st       elektr.  förreglingsanordn.    2.46O:—       
15)    1    "    metallikriktare    238: —       
16)      4   "      "                          244:-
17)     8    "                                488: —             
18)    1    "                                   63:75       
19)   13    "                               828:75       
20)    1    »    autom.  laddningskontroll    100:—        25.121:50

Summa Kronor        46.336:50

SIGNALBOLAGET
5287. Kungl. Järnvägsstyrelsen, Sthlm.

I ovanstående anbud äro icke fällbomsdrivanordningar medtagna. Vi hava räknat med att Järnvägen kommer att använda fällbommar av samma typ som de, vilka Järnvägen tänkt sig för anläggningarna vid Sundsvall.  

Beträffande den offererade C. T. C.-materielen få vi meddela,  att vi, därest det efter det anläggningen varit i bruk ett halvt år skulle visa sig, att de i systemet ingående C .T. C.-apparaterna icke motsvara de krav, som kunna ställas på dem, äro villiga återtaga dessa utan någon kostnad för Järnvägen.                                           
          
Leverans: fritt Stockholm.

Leveranstid: efter närmare överenskommelse.

Vid eventuell beställning anhålles om 1/3 av beloppet i förskott.  Likvid för C.T.C.-materielen behöver dock ej ingå förr än 1/2 år efter det anläggningen tagits i bruk.                                            

Teknisk beskrivning med ritningar och schemor bifogas.

I förhoppning att ovan offererade anordningar skola vinna Edert intresse och föranleda Edra v. order teckna vi
Högaktningsfullt
                      L.M. ERICSSONS  SIGNALAKTIEBOLAGTEKNISK BESKRIVNING till C.T.C.-anläggning för Uppsala Norra.

Den offererade C.T.C.-anläggningen för Uppsala är tänkt utförd enligt samma system, som tidigare offererats för linjen Malmö - Trälleborg.

Ritning 42-209 utgör fördelningsschema för anläggningen.

I Uppsala Central uppställes en manöveroentral med tillhörande relästativ och frän denna central manövreras fällbommarna med till] hörande signaler vid Skolgatan,  Fabriksgatan, Svartbäcksgatan, Dalgatan och Fjärdingsvägen ävensom signalerna och två växlar vid Uppsala Norra.

Manövermottagare uppställas vid:
a)             Skolgatan - Fabriksgatan
b)             Svartbäcksgatan
c)             Dalgatan och
d)             Fjardingsvagen.

Indikeringsssändare uppställas vid:
a)       Skolgatan - Fabriksgatan    2 st.
b)      Svartbäcksgatan
c)      Dalgatan och
d)      Fjärdingsvägen

Ritning 39-303  visar vägbommars och signalers placering,  ävensom linjens uppdelning i spårledningar.

Emedan avståndet mellan Skol- och Fabriksgatorna är relativt kort, fällas bommarna 1Fa och 1Fb resp. 1Fc och 1Fd samtidigt, men upplyftningen sker individuellt så snart ett tåg passerat dem.

Manövercentralen, som utföres enligt ritning 32-657, är försedd med en indikeringsplan och en manöverpanel, den senare monterad med 4 st. manöverrattar I - IV.

Med manöverratten I manövreras bommarna 1Fa och 1Fb resp. 1Fc och IFd. Bommarna 2F manövreras med ratten II, och med ratten III skötas bommarna 3F ävensom inställning av följande tågvägar å Uppsala Norra:

inställning 1
tågväg 3 tv a1
"    2
tågväg 3 tv a2
"    3
tågväg 3 tv b1
"    4
tågväg 3 tv b2
 "   5
Signalerna 3a,  3b1 och 3b2 ställas på stopp (återtagning av tidigare gjord tågvägsinställning).


Med manöverratten IV fällas bommarna 4F och inställas följande tågvägar:

inställning 1
tågväg 4 tv a1
"    2
tågväg 4 tv a2
"    3
tågväg 4 tv b1
"    4
tågväg 4 tv b2
 "   5
Signalerna 4a, 4b och 4c ställas på stopp (återtagning av tidigare gjord tågvägsinställning).


Genomfart erhålles genom att inställa de i tågvägen ingående in- och utfarterna.

Förutom med ovannämnda manöverrattar är panelen försedd med orderlampor, startknappar, fellampor, manöversändnings- och indikeringsmottagningslampor samt frigörnings- och strömbesparningsknappar

Å indikeringsplanen äro alla spårledningar, som ingå i den ifrågavarande linjesträckan, markerade. För varje fällbomspar finnas dessutom två indikeringslampor, den ena lysande då fällbommarna befinna sig i fällt läge, den andra då bommarna intaga upplyft läge.

Fällning av bommarna sker med iakttagande av den riktning det tåg kommer att hava, för vilket bommarna fällts. Bommarna 1Fa - 1Fb, 1Fc - 1Fd, 2F och 3F fällas för avgående tåg, då respektive manöverrattar intaga ett visst läge, och för ankommande tåg då desamma intaga ett annat läge. Bommarna 4F hava fyra olika fällningskaraktäristika, nämligen:

1.     ankommande tåg å Statens Järnvägar
2.     avgående        "     "  "                 "
3.     ankommande  "     "  Enköpingsbanan     
4.        avgående        "     "     "                                           

Passera två tåg samtidigt vägövergången upplyftas dock icke bommarna förr än bägge tågen lämnat densamma.

Hava några av bommarna fällts utan att tåg senare passerat resp- vägöver gångar, kunna de lyftas genom att till bommarna hörande signalerna ställas på stopp. Om då icke något tåg befinner sig i närheten, upplyftas bommarna automatiskt. Skulle däremot ett tåg vara i närheten, sker icke upplyftningen förr än tåget passerat vägövergången.

Bitningar 44-34, 44-35, 45-89, 90, 91, 92 och 93 visa huru vi tänkt anordningarna kopplade, dels vid vägövergångama och dels vid Uppsala Norra.

För fällbommarna IFc och 1Fd är icke något särskilt schema uppgjort, enär dessa fällbommar komma att manövreras på samma sätt,  som bommarna 1Fa och 1Fb.

Signalerna la, 2a och 3a resp. 1b, 2b, 3b1 och 3b2, 4c och  4d äro kopplade så, att de angiva, om den efterföljande signalen visar kör eller stopp.

Växlarna 3Va och 3Vc äro kopplade och ställas centralt från Uppsala C. i samband med att de tågvägar läggas, vari växlarna ingå.

Det första som sker när en sådan tågväg lägges, är att växlarna intaga rätt läge, därest de ej redan ligga riktigt, först därefter skyddande fällbommarna intaga fällda lägen. En tågväg kan således läggas i förväg, men signalerna påverkas först då bommarna fällts.

Växlarna 3Vb, 4Va, 4Vb, 4Vc och 4Vd samt spårspärren Spl äro försedda med elektriska förreglingsanordningar. Förreglingarna för växeln 3Va och spårspärren SpI äro kopplade, detsamma gäller för förreglingarna till växlarna 4Va och 4Vb samt 4Vc och 4Vd.

Fientliga tågvägar kunna icke samtidigt signaleras. Skulle två fientliga inställningar göras, komma signalerna att visa stopp för bägge tågvägarna.

För tågvägarna 3 tv a1 och 3 tv a2 är tågvägsförregling införd och gör det omöjligt att ändra lagd infartstågväg, när ett tåg inkommit på spårledning 3 Sa. Befinner sig ett tåg på ifrågavarande spårledning och tågvägen måste ändras, kan detta ske genom att signalerna ställas på stopp. Efter en viss tid, som regleras av ett tidrelä, utlöses tågvägsförreglingen, varefter den nya tågvägen kan läggas.

Signalerna 3a, 3b1, 3b2, 4c och 4d:s ljusreläer för det röda skenet äro försedda med tidreläer. Om en av nämnda signaler blivit ställd på kör, men måste återtagas innan tåg framgått, kan signal för tåg i motsatt riktning icke ställas på kör, förr än efter en viss tid förflutit (o:a 30 sek.)

Spårledningarna utföras som likströmsspårledningar och matningen sker från likriktare med buffertkopplade batterier.

Kraftleveransen på de olika platserna hava vi räknat med skall ske från växelströmsnät. I de fall där växelström användes för drift av de olika apparaterna, nedtransformeras den till lämplig  spänning, i övriga fall där likström måste användas, omformas växelströmmen medelst transformatorer och kopparlikriktare till lämplig likström.

I Uppsala C. erfordras som strömkälla för manövercentralen och relästativet ett 24 volts ackumulatorbatteri med c:a 75 Ah. kapacitet. Batteriet laddas med en metallikriktare och laddningen kontrolleras av ett aggregat för automatisk laddningskontroll. Förutom denna 24 volts kraftkälla erfordras en impulsspänning av c:a 120 volt, som erhålles från en liten metallikriktare.

För matning av manöversändarna och indikeringsmottagarna erfordras 24 volts batterier. Dessa hava vi tänkt oss stå under ständig laddning, varvid likriktarna skola konstrueras så, att batterierna aldrig kunna bliva överladdade. Någon automatisk laddningskontroll behöves icke, men är det möjligt, om så önskas, senare inmontera sådan.

Som kraftkälla för manöverreläerna användas 12 volts batterier. Dessa hava vi tänkt oss stå under ständig laddning på samma sätt som 24 volts batterierna.

För matning av utgående ledningar användas separata likriktare och batterier på 12 volt.

Fällbomsdrivanordningar och växeldrivanordningar köras med växelströmsmotorer.

Ritning 32-657 visar huru manövercentralen tänkts utförd. Centralen utföres av ek bonad i önskad färg. Fyllningarna göras av gabonstav, manöverfyllningen svartlackerad och  indikeringsplanen ljusgrå lackerad med svart spårsystem. Alla lampor förses med lamplinser.  Baksidan av manövercentralen förses med en låsbar lucka av massonit.

Relästativet i Uppsala C. utföres i likhet med ritning 32-627. Stativet inneslutes i en träram av mörkbetsad furu, som förses på fram- och baksidorna med luckor av härdad massonit. Dessa sluta dammtätt till ramen och kunna låsas, så att obehöriga icke komma åt de å stativet monterade apparaterna och kopplingslisterna. Stativet skall monteras fristående, så att såväl fram- som baksidorna bliva lätt åtkommliga.

Manövermottagarna och indikeringssändarna utföras i likhet med ritning 31—42.  Relästativen äro monterade i skåp av mörkbetsad furu med framstycke av härdad massonit.  Skåpen hängas på vägg. Reläramen är upphängd på gångjärn, så att stativet kan svängas ut och baksidan även som kopplingsklämmorna å skåpets ryggstycke bliva åtkommliga.  Över relästativet hänges skåphuven, som sluter dammtätt till ryggstycket och kan fastlåsas med hänglås.

Manövercentralen, relästativet i Uppsala C, manövermottagarna och indikeringssändarna förbindas och provas å verkstaden samt levereras färdiga, så att de endast behöva inkopplas på platsen.

Stockholm den 1 mars 1935.
L.M.ERICSSONS  SIGNALAKTIEBOLAGStartsidan

 

Sidan uppdaterad den 17 december 2005